Tıp Fakültesi

SBM 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Bilimsel Temelleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SBM 101
Güz
12
4
14
16

Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; insanın yaşadığı çevre ve gezegen ile ilişkilerini kavramaları, hekimlik mesleği ile tanışmaları, hekimin sorumlulukları, mesleki değerler, etik, profesyonellik kavramlarına başlangıç yapmaları, beceri eğitiminin temellerini atmaları, sağlığı korumak ve geliştirmek bilincini kazanmaları, insan sağlığını etkileyen etmenler konusunda farkındalık sağlamaları ve bireyin sağlıklı yaşam davranışlarını anlamaları amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin; ölçme kavramı ve tıbbi terminoloji ile tanışmaları, insan vücudunun yapısal organizasyonu, insan vücudunu oluşturan temel yapıtaşları ve bunların özellikleri, hücrenin yapısı, hücre döngüsü, hücrenin diğer hücreler ve çevre ile etkileşimlerinin mekanizmaları ve metabolizmanın temellerini kavramaları, doku oluşumu, erken embriyonik gelişim dönemleri ve kalıtımın özelliklerini öğrenmeleri de amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. İnsan vücudunun organizasyonunu tanımlar.
 • 3. Sık kullanılan tıbbi terimleri örnekleri, son-ekleri ve köklerine bakarak tanımlar.
 • 3. Sık kullanılan tıbbi terimleri ön-ekleri, son-ekleri ve köklerine bakarak tanımlayabilecektir.
 • 4. İskelet sisteminin bileşenlerini ve işlevlerini tanımlar.
 • 5. Tanısal tıp çerçevesinde, tıp laboratuvarlarında kullanılan tekniklerin temel ilkelerini tanımlar (görüntüleme ve laboratuvar tıbbı).
 • 6. Canlılığın biyolojik ve kimyasal temellerini, makromoleküllerin yapılarını, yapı-işlev ilişkilerini ve regülasyonunu açıklar.
 • 7. Hücrenin temel yaşamsal form olarak işlevlerini ve etkileşimlerini açıklar.
 • 8. Hücrede biyoenerjetiğin temel ilkelerini ve besinsel yakıtlardan enerji üretme metabolik yollarının temellerini tanımlar.
 • 9. Genetik bilgi akışını (DNA'dan protein sentezinin nasıl oluştuğunu) açıklar.
 • 10. Hücre döngüsü ve kontrol mekanizmalarını açıklar.
 • 11. Hücre içi ve hücreler arasında haberleşme mekanizmalarını, hücrenin çevresel uyaranlara nasıl yanıt verdiğini, biyoelektrik potansiyellerin gerekçelerini ve oluşum mekanizmalarını açıklar.
 • 12. Fertilizasyon ve embriyolojik gelişimin ilk 8 haftası sırasında oluşan süreçleri ve embriyolojik gelişime etkili faktörleri açıklar.
 • 13. Doku oluşumu ve tiplerinin özelliklerini açıklar.
 • 14. Genetik varyasyon, kalıtım örüntüleri ve popülasyon genetiğinin temel ilke ve mekanizmalarını açıklar.
 • 15. Eleştirel ve bilimsel düşüncenin basamaklarını sıralar, güvenilir kaynaklara nasıl erişileceğini açıklar ve eleştirel düşünme adımlarını kullanarak bilgi kaynaklarının nasıl değerlendirileceğini açıklar.
 • 16. Seçtiği bir anlamlı bir öğrenme deneyimi örneğinde, öğrenme gereksinimlerini belirlediği ve bu gereksinimleri nasıl karşılayacağı ile ilgili plan oluşturduğu bir refleksiyon yapar.
Ders Tanımı Sağlık; biyolojik, psikolojik ve sosyal komponentleri olan bir olgudur; bu nedenle sağlığı yönetecek olan bir hekimin bireyi biyopsikososyal bir bütün olarak görmesi, birey ve toplum arasındaki karmaşık ilişkiyi fark etmesi gerekmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi, hekimlerin hizmet edecekleri toplumu ve insanın biyolojik yapısını yakından tanıması ile mümkündür. Bu derste öğrencilerin insan vücudunun organizasyonu, temel yapıtaşları ve bunların özelliklerini, hücre biyolojisi, fizyolojisi ve dokuların oluşumu ile erken embriyonik gelişimin temel özelliklerine yönelik kavramları algılamalarını kolaylaştıracak eğitsel etkinlikler yapılacaktır. Ders, üç temel temadan oluşmaktadır. 1. Biyomedikal bilimler: Hücre/Organ/Sistem/Kavramların örüldüğü bir programdır. Temel disiplinler: anatomi, biyokimya, biyofizik, fizyoloji, histoloji ve embriyoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, tıbbi biyoloji ve genetiktir. 2. Araştırma ve bilgi yönetimi (RIM): Eleştirel ve bilimsel düşünme komponentlerinden oluşur. 3. Laboratuvar tıbbı: Öğrencilere tıp uygulamasında gereksinim duyacakları laboratuvar tıbbının genel ilkeleri ve konularını kavratmayı amaçlayan bir programdır. Öğrenme yöntemleri: Sunumlar, küçük grup çalışmaları, probleme dayalı öğrenme (PDÖ), takıma dayalı öğrenme (TDÖ), klinik-entegre olgu tartışmaları (CIS) ve interaktif oturumlardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Haftası: Tıp eğitim programına genel bakış Birinci yıl birinci dönem eğitim programının tanıtımı Değerlendirme yöntemleri Değişik eğitim yöntemleri (Takım temelli eğitim ve klinikle integre eğitim) Nasıl çalışmalı ve zamanı iyi kullanmalı Laboratuvarların tanıtımı Hekimliğe ilk adımlar Risk değerlendirmesi ve laboratuvar genel kuralları E-med’e giriş Değerlerimiz ve tıp eğitimi
2 Değerlerimiz ve tıp eğitimi Tıp terminolojisine giriş RIM (Araştırma ve bilgi yönetimi) tanıtımı; Etkili geri-bildirim; Eleştirel düşünmenin önemi Yaşamın biyofiziksel temeli Yaşamın biyokimyasal temeli Elektromanyetik radyasyonun (EMR) temel ilkeleri EMR’nin tıp uygulamaları Biyopsikososyal bakış açısı ile bir bütün olarak insan Laboratuvar süreçlerinin tanıtımı Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin temel ilkeleri Risk değerlendirme Blackboard testi Recep Mesut, Selman Çıkmaz, Tıbbi Terminoloji, 2017, 1-412 Recep Mesut, Selman Çıkmaz, Tıbbi Terminoloji, 2017, 1-412 - Stearns and Medzhitov -Evolutionary Medicine, Sinauer Assoc., 2016, Chapter 3, 87-91 -Laposata M. Laboratory Medicine 2nd Ed. McGraw Hill Access Medicine, 2014, Chapter 1, 6-7 - Biophysics-An introduction Cotteril & al); Chapter 1. VOET’s Principles of Biochemistry, Global Edition 2016, 1-23. - Biophysics-An introduction Cotteril & al); ilgili konular
3 İnsan vücudunun organizasyonu: Makroskobik İnsan vücudunun organizasyonu: Mikroskobik İskelet sisteminin yüzeysel anatomik yapıları Evrim kuramı ve canlıların gelişimi Etkili Öğrenme Soru-Cevap Oturumu RIM: Bilimsel düşüncenin temelleri -Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 2-57 -Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015, 12-48 -Barbara Young, Geraldine O'Dowd, Phillip Woodford, Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas, FUNCTIONAL HISTOLOGY (WHEATER'S) 6th Ed. 2014, 31 - Stearns and Medzhitov, Evolutionary Medicine, Sinauer Assoc., 2016, Chapter 1. 1-6
4 İskelet sistemine ilişkin genel hususlar (kemikler ve eklemler) Eksenel iskeletin kemikleri ve eklemleri Ek iskeletin kemikleri ve eklemleri Karşılaştırmalı anatomi ve embriyoloji Anatomi Laboratuvarı: Eksenel iskeletin kemikleri ve eklemleri Biyomoleküllerde kimyasal bağlar ve fonksiyonel gruplar Kimyasal reaksiyon türleri Hücre kuramı, hücreye tarihsel bakış Işık ve optik Optik-Küçük grup etkinliği Yaşam ağacı ve prokaryotik ve ökaryotik hücreler Anatomi Laboratuvarı: Apendiküler iskeletin kemikleri ve eklemleri - Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Ed. 2015, Chapter 1, 1-22 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed. Lange. 2015, Chapter 2, 7-17 - Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014, 71-173; 326-428; 439-501; 508-656; 670-812; 820-973; 981-1051 - Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Edition. 2015, ;ilgili konular - R.Paul, L.Elder. The Miniature Guide to Critical Thinking-Concepts &Tools. pp 2-8
5 Laboratuvar Tıbbı: Laboratuvar tıbbında temel kavramlar Biyofizikte kullanılan cihazlar Biyofizik-Tıbbın geleceği Ergonomi RIM: Güvenilir kaynaklara ulaşmak Mikroorganizmaların sınıflandırılması, morfoloji ve hücre yapısı Hücre büyüklükleri ve şekilleri Uygulama: Mikroskop kullanma esasları Hücre ve doku inceleme yöntemleri Uygulama: Bakteri hücre yapısı ve boyama Anatomi Laboratuvarı: İskelet Sistemi Tartışması - Stearns and Medzhitov Evolutionary Medicine, Sinauer Assoc. 2016, Chapter 2. 79-84 - Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Edition. 2015, Chapter 1; 23-27. - Webster (Khlebnikova), E. Statistical Analysis in Analytical Method Validation 2013; IVT Network; http://www.ivtnetwork.com/author/eugenie-webster-khlebnikova (Erişim Tarihi) 26.11.2017) - P.C. Meier and R.E. Zünd. Statistical Methods in Analytical Chemistry, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York, 2000. - Laposata. Web center of social research methods/ relability and validity (http://www.socialresearchmethods.net/kb/relandval.php) - Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2013, Chapter 3, 44-54, Chapter 10, 165-172 Ryan and Ray Sherris Medical Microbiology, 2014, Chapter 1 4-5 - Levinson Review of Medical Microbiology and Immunology 13th Ed. 2014, Chapter 1, 2 4-13, - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed., 2016, 11-21 - Ryan and Ray, Sherris Medical Microbiology, 2014, Chapter 1, 6-12
6 Elementlerin ve moleküllerin etkileşimi Çözeltiler ve tamponlar Biyofizik ve termodinamik Yaşamın temel yapı taşları: makromoleküller RİM: Nümerik veriler- Veri özetleme ve tablo şeklinde sunumu Uygulama: Çözelti hazırlama ve spektrofotometri - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015, Chapter 2, 7-17 - Lieberman M, Peet A. Marks' essentials of medical biochemistry :a clinical approach / 2015 : Second edition. Chapters 3 and 4, 31-59 - Biophysics, AnI Introduction. R.M.J. Cotterill, John Wiley & Sons Ltd. 2nd edition, West Sussex. - Dawson B. and Trapp R.G. Basic and Clinical Biostatistics, 4e. Lange, 2004, Chapter 3, Chapter 4. - Lecture Notes: Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health, 6th Ed, Chapter 2, p11-19 - Primer of biostatistics 7th Ed. Chapter 2, p7-26.
7 Aminoasitler: Proteinlerin yapıtaşları Aminoasitlerin tepkimeleri - peptidler Proteinlerde yapı düzeyleri ve yapı-fonksiyon ilişkisi Proteopedia-3-D - protein modelleme RİM: Literatür tarama-II Uygulama: Monomerlerden makromoleküllere (Modelleme) Bölmelendirilmiş bir sistem olarak yaşam Hücre metabolizmasına giriş Hücre – Dışı Matris Biyokimyası Hücre membranının organizasyonu Takıma dayalı öğrenme- (Hücre biyokimyası) Danışmanlar ile görüşme - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015, Chapters 3, 4, 5, 14 and 15, 17-48, 85-86, 132-151 - Lieberman M, Peet A. Marks' essentials of medical biochemistry :a clinical approach / 2015 : Second edition. Chapters 3 and 4, 31-59 - VOET’S Principles of Biochemistry, Gobal Edition, 448-449
8 Biyolojik membran yapılarına ve transportuna genel bakış Madde taşınımı: Pasif ve aktif transport Hücreye genel bakış: Sitozol ve organeller Hücre ince yapısı Enzimler: Genel özellikleri, kofaktörler, koenzimler, enzim katalizi ve etkileyen faktörler, enzimlerin düzenlenmesi Hücre iskeleti organizasyonu RİM: Literatür tarama ve güvenilir kaynaklara ulaşma uygulaması Ko-enzimler, kofaktörler ve izoenzimler Enzimlerin inhibisyonu ve aktivasyonu Enzimlerin Düzenlenmesi Uygulama: Katalaz enzim aktivitesi Uygulama: Membran ve proteinler (Modelleme) Olgu tartışması/ Problem çözümü (Enzimler) - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed, 2016, 23-26; 26-36 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015, Chapters 7, 8, 9 , 57-93, Chapter 48, 589-601 - Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Ed. 2015, Chapter 10, 11, 12; 565-611; 641-649
9 Nükleus, nükleolus Nükleotidler’den nükleik asitlere İnsan genomuna genel bakış Genetik bilgi akışı – DNA’dan protein sentezi - Santral dogma Uygulama: Genomik DNA izolasyonu Replikasyon, transkripsiyon, translasyon, Gen ifadelenmesi : epigenetik bakış Gen ifadelenmesi ve düzenlemeler RİM: Nümerik veriler-Verilerin özetlenmesi ve tabvlo/grafik ile gösterimi-II TBL (Takım temelli öğrenme) (Hücre-1) Tartışma Ara Sınav- 2 - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 26-35; 36-44; 54-55 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed, Lange. 2015, Chapters 32 and 34, 323-331, 343-354 Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology 26/E. Geo. Brooks, 2013, Chapter 7, 101-122 - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012 - Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Ed. 2015, Chapter 4, 5, 6, 12; 175-216; 237-265; 299-362; 649-694 - Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 8th Edition. Nussbaum, McInnes, Willard, 2016. Chapter 2, 3; 3-11; 21-41 - Peter Turnpenny, Sian Ellard, Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Ed. 2012, Chapter 2, 13-22
10 ARA SINAV- 2 Hücre içi kompartman: Endoplazmik retikulum Golgi yapısı ve işlevi - Post-translasyonal modifikasyonlar Lizozom, peroksizom, proteozom, inklüzyon yapıları ve işlevleri Hücre zarından hücre içine ve Trans-Golgi ağından hücre dışına taşınım Uygulama: PCR ve jel elektroforezi-I Mitokondri yapı ve işlevleri Glikoliz: Hücre sitoplazmasının bir metabolik yolağı Krebs siklusu Oksidatif fosforilasyon Hücre sinyal iletimi-I Hücre sinyal iletimi-II Laboratuvar Tıbbı: Laboratuvar Tıbbında kesinlik ve doğruluk Uygulama: PCR ve jel elektroforezi-II - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 36-44; 55-69 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed. Lange, 2015, Chapters 16,17, and 18, 151-177 - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012 - Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Ed. 2015, Chapter 10, 13, 14, 15, 16, 17; 590-593; 695-752; 753-758; 813-880; 889-960; 963- 977. -Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology, 26/E. Geo. Brooks, 2013 Chapter 6, 77-99 -Skloot R, The Immortal Life of Henrietta Lacks, 2011
11 Membran potansiyeli Hücre sinyal iletimi-III Aksiyon potansiyelinin yayılışı, uyarılma ve uyarılabilen dokular Hücre sinyal iletimi: Klinik-entegre olgu tartışma oturumu Hücre döngüsü ve kontrol mekanizmaları Hücre bölünmesi (mitoz ve mayoz bölünmeler) Uygulama: Aksiyon potansiyeli Hücre ölüm mekanizmaları ve apoptoz Hücre farklılaşması Genetik varyasyon: Polimorfizm ve mutasyonlar Kalıtım örüntüleri Uygulama: Hücre bölünmesi - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 100-104; 105-149 -T.W.Sadler, Langman’s Medical Embriyology, 13th Ed. 2015, 3-10 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed. Lange, 2015, Chapter 48, 589-608 - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012 - Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Ed. 2015, Chapter 17, 18, 19; 978-1020; 1021-1034; 1035-1056 - Peter Turnpenny, Sian Ellard, Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Ed. 2012, Chapter 3; 38-41 - R. Paul, L. Elder. The Miniature Guide to Scientific Thinking. Pg. 14-16
12 Pedigri: Temeller Populasyon genetiği Populasyon genetiği-Olgu çalışması Kromozom nomenklatür ve sitogenetik Uygulama: Kalıtım örüntüleri Uygulama: Pedigri oluşturma- Mendel ve Mendel-dışı kalıtım Uygulama: Sitogenetik (Metafaz analizi) Doku tipleri: Dört temel dokunun genel yapısal özellikleri Epitel doku tipleri Epitel dokuda hücrelerarası bağlantılar Hücre yüzeyi özelleşmesi Sekretuar epitel (seröz ve müköz sekretuar hücreler) Uygulama: Epitel doku tipleri Uygulama: Hücre kültürü -- Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 99; 457-485 -T.W.Sadler, Langman’s Medical Embriyology, 13th Ed, 2015, 126-139 - Nussbaum, McInnes, Willard, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 8th Ed. 2016. Chapter 4, 5, 7, 9, 14; 43-57; 57-75; 107-128; 155-163; 283-287. - Peter Turnpenny, Sian Ellard, Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Ed. 2012, Chapter 2, 3, 7, 8, 9, 16; 22-29;31-53; 109-129; 129-142; 143-154; 249-263. Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, 100-104; 105-149 -T.W.Sadler, Langman’s Medical Embriyology, 13th Ed. 2015, 3-10 - Kim E. Barrett, Medical Physiology Ganong. 2012 - Peter Turnpenny, Sian Ellard, Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Ed. 2012, Chapter 3; 38-41
13 ARA SINAV -3 Bağ dokusu organizasyonu Bağ dokusu türleri Bağ dokusuna moleküler bakış Bağdokusu ve hücrelerinin yapıları Uygulama: Bağ doku çeşitleri Kıkırdak dokusunun yapısı Kemik dokusunun yapısı Kemik dokusu ve ossifikasyon Kas dokusu yapısı ve kas türleri Sinir dokusu-genel yapısal ve işlevsel özellikleri Uygulama: Kıkırdak ve kemik doku çeşitleri Uygulama: Moleküler biyofizik - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, Chapter 6,7,8,11,12 156-174; 194-203; 214-239; 314-340; 356-389 - Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA. Harper’s Illustrated Biochemistry, 30th Ed. Lange, 2015, Chapter 48, 589-608
14 Gametogenez: Spermatogenez Gametogenez: Oogenez RİM: Tartışma oturumu Ovülasyon ve menstrüel döngü Fertilizasyondan implantasyona Bilaminer germ diski Uygulama: Kas ve sinir dokuları Uygulama: Bakteri çoğalma eğrisi - Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016, Chapter 22, 23, 797; 834. - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 11-38; 39-49; 51-59 - Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Ed. 2015, Chapter 22, 1217-1247.
15 Gastrulasyon: Trilaminer germ diski Embriyonik dönem Teratojenler Fetal dönem Embriyo dışı zarlar Tıpta genetiğin tarihçesi ve etkisi Rekombinant DNA teknolojileri Uygulama: Ovülasyon-Fertilizasyon- Embriyo İmplantasyonu - Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016, 99; 457-485 -T.W.Sadler, Langman’s Medical Embriyology, 13th Ed, 2015, 126-139 - Nussbaum, McInnes, Willard, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 8th Ed. 2016. Chapter 4, 5, 7, 9, 14; 43-57; 57-75; 107-128; 155-163; 283-287 - Peter Turnpenny, Sian Ellard, Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Ed. 2012, Chapter 2, 3, 7, 8, 9, 16; 22-29;31-53; 109-129; 129-142; 143-154; 249-263 - T.W.Sadler, Langman’s Medical Embriyology, 13th Ed, 2015, 126-139
16 Klinik-entegre olgu tartışmaları (CIS) Genel tartışma İş yükü değerlendirmesi (Bologna ve geri-bildirim) ARA SINAV -4
17 Final Sınavı
18 Bütünleme Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. Keith L. Moore, Anne M. R. Agur, Arthur F. Dalley, Clinically Oriented Anatomy 7th Ed. 2014
 2. Recep Mesut, Selman Çıkmaz, Tıbbi Terminoloji, 2017
 3. Hal Blumenfeld, Neuroanatomy Through Clinical Cases, Second Edition, Text with Interactive eBook, 2010
 4. Gavin Frances, Adventures in Human Being: A grand Tour from the Cranium to the Calcaneum, 1st edition, 2015
 5. Kim E. Barrett, Ganong’s Medical Physiology, 25e, 2016
 6. Michael H. Ross, Wojciech Pawlina, Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th Ed. 2016
 7. Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 10th Ed. 2016
 8. Thomas W. Sadler, Langman’s Medical Embryology, Thirteenth North American edition, 2015
 9. Rodwell VW, Bender DA, Botham RM, Kennelly PJ, Weil PA, Harper’s Illustrated Biochemistry, Lange. 30th Ed. 2015
 10. Michael Lieberman & Alisa Peet,  MARKS’ Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach, Fifth, North American Edition, 2018
 11. Michael W. King, Intergrative Medical Biochemistry Examination and Board Review, 2014
 12. Barbara Young,Geraldine O’Dowd, Phillip Woodford, Wheater’s Functional Histology: A Text and Colour  Atlas, 6th edition,2014
 13. Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 6th Ed. 2015
 14. Peter Turnpenny, Sian Ellard, Emery’s Elements of Medical Genetics, 14th Ed. 2012
 15. Nussbaum, McInnes, Willard, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 8th Ed. 2016
 16. Laposata M. Laboratory Medicine, McGraw Hill Access Medicine, 2nd Ed., 2014
 17. Jawetz Melnick &Adelbergs Medical Microbiology, 26/E. Geo. Brooks, 2013
 18. Stearns and Medzhitov, Evolutionary Medicine, Sinauer Assoc, 2015
 19. Ryan and Ray Sherris, Medical Microbiology, McGraw Hill Access Medicine
 20. Levinson Review of Medical Microbiology and Immunology, 14th Ed. 2016

 

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell, Gray's Anatomy for Students: With STUDENT CONSULT Online Access, 3rd Ed. 2015
 2. LW Janson & ME Tischler, The Big Picture: Medical Biochemistry, 2012
 3. Linda Costanzo, Physiology Cases and Problems (Board Review Series), 4th Ed. 2012
 4. Jonathan D. Kibble and Colby R.Halsey, Medical Physiology, The Big Picture, 2009
 5. Barbara Young, Geraldine O'Dowd, Phillip Woodford, Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas, 6e (FUNCTIONAL HISTOLOGY (WHEATER'S)) 6th Ed. 2014
 6. Thomas W. Sadler, Langman's Medical Embryology 13th North American Ed. 2015
 7. Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Molecular Biology of the Cell, 2015
 8. Clinical Biochemistry, An Illustrated Colour Text. Gaw, Murphy, Srivastava, 2013
 9. Skloot R, The Immortal Life of Henrietta Lacks, 2011
 10. Linda Costana,Physiology Cases and Problems (Board Review Series) Fourth Edition, 2012

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
10
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
4
40
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
12
216
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
4
72
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
2
8
16
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
4
15
60
Final Sınavı
1
19
19
    Toplam
447

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.