Bizi takip edin
|
EN

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar:

 • Evre 1’de Tıp Fakültesi dersleri için kısa sınav, ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı yapılır. Evre 2’de eğitim diliminin sonunda yazılı, sözlü ve beceri sınavı, başarısız öğrenciler için yıl sonunda bütünleme sınavı yapılır. Final ve bütünleme sınavlarının zamanı Üniversite Senatosu tarafından tespit edilerek Akademik Takvimde ilan edilir.
 • Dersler ve bunların sınavları haftanın her günü yapılabilir.
 • Sınavlar yazılı ve/veya sözlü, kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılır.
 • Öğrenciler, ilan edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınavın kuramsal ve uygulamalı kısımlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayan ya da zamanında sınava girmeyen öğrencinin notu sıfır kabul edilir.
 • Herhangi bir mazereti nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Fakülte Dekanlığına başvurur, Yönetim Kurulu’nca mazereti kabul edilen öğrenci mazeret sınavına alınır.

Değerlendirme:

 • Ölçme ve değerlendirmede kullanılacak yöntemler ve başarıya katkı oranları belirlenerek eğitim dönemi başlangıcında öğrencilere duyurulur. Ders geçme notu değerlendirme kriterlerinde belirtilen süreç içi ve süreç sonunda elde edilen çeşitli parametrelerin katkısı ile hesaplanır.
 • Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler Fakülte Dekanlığının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
 • İlgili yarıyıl sonunda almış oldukları Tıp Fakültesi derslerinde başarısız veya koşullu başarılı olan öğrencilere ilgili yarıyıl/yıl sonunda o dersten bütünleme sınav hakkı tanınır. Ortak zorunlu ve seçmeli dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.
 • Tıp Fakültesi dersleri için yapılan bütünleme sınavlarından sonra ders geçme notu bütünleme sınav notu final sınav notunun yerine geçirilerek hesaplanır.
 • Öğrencilerin bir üst sınıftan ders alıp alamama durumu  o zamana kadar aldıkları her bir dersten başarılı olma koşulu yanı sıra, genel not ortalamasına göre de belirlenir.
 • Öğrenciler, birinci sınıfın sonunda, notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,50 ise ikinci sınıf derslerini almaya hak kazanır. Genel not ortalaması en az 1,50 olsa dahi fakülte zorunlu derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu alan öğrenciler, öncelikli olarak bu dersleri alıp başardıktan sonra ikinci sınıfa ait fakülte zorunlu derslerini almaya hak kazanırlar. Ortak zorunlu dersleri “FF”, “FD” veya “NA” notu olanlar bu dersleri üçüncü sınıf sonuna kadar başarmakla yükümlüdür. Ders tekrarı yapan öğrenciler, üst sınıftan seçmeli ders alabilirler.
 • Öğrenciler, ikinci sınıf sonunda notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,70 olanlar üçüncü sınıf derslerini almaya hak kazanırlar. Genel not ortalaması en az 1,70 olsa dahi fakülte zorunlu derslerinden “FF”, “FD”, “NA” ya da “U” notu alan öğrenciler, öncelikli olarak bu dersleri alıp başardıktan sonra üçüncü sınıfa ait fakülte zorunlu derslerini almaya hak kazanırlar. Ders tekrarı yapan öğrenciler, üst sınıftan seçmeli ders alabilirler.Öğrenciler, üçüncü sınıf sonunda notla ölçülen zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu tüm derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 1,80 olanlar dördüncü sınıf derslerini almaya hak kazanırlar.
 • Dördüncü ve beşinci sınıflar birlikte değerlendirilir. Öğrenciler, beşinci sınıf sonunda notla ölçülen derslerden en az “DD” ve yeterlilikle değerlendirilen derslerden “S” almış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler intörn olmaya hak kazanır. Öğrenciler, dördüncü veya beşinci sınıflarda “FF”, “FD”, “NA” veya “U” notu olan dersleri, başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.
 • Altıncı sınıf dersleri yeterliliğe dayalı olarak değerlendirilir ve bunların tamamından “S” notu alan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. “U” notu alanlar bu dersi başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler.
 • Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not geçerlidir.

Notlandırma:

Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Puan

Ders Notu

Katsayı 

Statü

90-100 

AA                   

4,00                 

Başarılı

85-89

BA

3,50

Başarılı

80-84

BB

3,00

Başarılı

75-79

CB

2,50

Başarılı

70-74

CC

2,00

Başarılı

65-69

DC

1,50

Koşullu Geçer

60-64

DD

1,00

Koşullu Geçer

50-59

FD

0,50

Başarısız- Kalır

49 ve aşağısı

FF

0,00

Başarısız- Kalır

NA (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, eğitim planında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki yarıyıl ders kayıtlarının başlama tarihinden önce yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği ders koordinatörünün önerisi üzerine fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) W (çekilmiş) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; zorunlu derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Öğrenciler öğrenimleri süresince en fazla iki seçmeli dersten çekilebilir. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme  işlemi IEU Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

e) NI (not ortalamasına katılmayan notu), öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz.

f) P (Başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

 

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.