Tıp Fakültesi

MED 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İmmünoloji ve Kansere Güncel Bakış
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MED 310
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri kansere odaklanarak bağışıklık bilimindeki en son konular hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) İmmünoloji ve kanser ile ilgili kavram ve terimleri tanımlayabilecektir.
  • 1. İmmünoloji ve kanser ile ilgili kavram ve terimleri tanımlayabilecektir.
  • 2.Bağışıklık sisteminin hücre ve dokularını işlevleri ile belirtebilecektir.
  • 3.Antijen sunumu ve kompleman yanıtı mekanizmalarını açıklayabilecektir.
  • 4.Doğal, adaptif ve mukozal bağışıklığı açıklayabilecektir.
  • 5.Transplantasyon immünolojisi, immun tolerans, otoimmunite ve immun regülasyon kavramlarını ve hastalıklar ile ilişkisini açıklayabilecektir.
  • 6.Kanser hücresinin kimliği ve kanser kök hücre kavramını açıklayabilecektir.
  • 7.Tümörün uyku halini tanımlayabilecektir.
  • 8.Kansere özel immün yanıtları ve bu yanıtların tedavide kullanımı ile ilgili örnekleri açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, bağışıklık sistemi hücrelerinin ve dokularının nasıl çalıştığını, bağışıklık sisteminin bir bütün olarak temel çalışma mekanizmalarını, doğuştan gelen ve adaptif bağışıklık sistemi ve kompleman sistemi ile antijen sunum mekanizmasıyla ilişkili bilgileri kapsamaktadır. Tümör bağışıklık yanıtının ana mekanizmaları, kanser hücresinin kimliği, tümör immünolojisi, ve kanser immunoterapisi konuları ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bağışıklık sistemine giriş: Bağışıklık sisteminin hücreleri ve dokuları Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 1 and 2 p 1-35
2 Antijenler ve Antijen sunumu Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 6 p 117-145
3 Doğal immün sistem Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 4 p 51-87
4 Adaptif immün sistem: T hücreleri Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 8, 9, 10 and11 p 171-239
5 Adaptif immün sistem: B hücreleri Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 8, 12 and 13 p 239-289
6 Kompleman sisteminin aktivasyonu ve regülasyonu Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 13 p 272-287
7 Mukozal immünite Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 14 p 289-311
8 Transplantasyon immünolojisi Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 17 p 359-383
9 İmmün tolerans ve otoimmünite Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 15 p 315-338
10 İmmün regülasyon Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 9th Edition Chapter 9 and 15 p 211-213, 315-339
11 Kanser hücresinin kimliği ve kanser kök hücre kavramı Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology Chapter 1 p:44-64. Ayrıca ilgili güncel derlemeler sağlanacaktır.
12 Tümörün uyku hali Yuzhuo Wang and Francesco Crea Tumor Dormancy and Recurrence. Ayrıca ilgili güncel derlemeler sağlanacaktır.
13 Tümör immünolojisi Kanserin immünoterapisi Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 18 p 390-417
14 Öğrenci sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
20
0
Proje
1
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.