Tıp Fakültesi

MED 270 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıp Bilimlerinde Proje Yazma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MED 270
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, bilimin tanım, kapsam ve metodolojisinin anlaşılmasını ve tıp bilimlerinde araştırma proje yazım becerilerinin ve ilgili tüm alt yapının kazandırılmasını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Tıp bilimlerinde araştırmanın kapsam ve metodolojisini temel düzeyde açıklar.
  • 2. Tıp bilimleri ile ilgili belli-başlı veri tabanlarını tarar.
  • 3. Tıp Bilimleri ile ilgili temel düzeyde bir makaleyi efektif olarak okur.
  • 4. Belirli konuda yaptığı literatür taramasını toparlar ve sunar.
  • 5. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak tıp bilimlerinde lisans düzeyinde proje taslağı oluşturur.
  • 6. Bilimsel metodolojiyi klinik araştırmaya uygular.
  • 7. Bilim etiğini açıklar ve Etik Kurula müracaat dosyası hazırlar.
  • 8. Tıp öğrencilerinin müracaat edebilecekleri araştırma fon kaynaklarını değerlendirir.
Ders Tanımı Derse giriş bilimin tanımı, bilim göstergeleri, tıp bilimlerinin dünya literatürüne katkısı, bilim fels. efesine felsefesl gibi temel konular ile başlar. Daha sonra öğrenciler tıp bilimleri ile ilgili veri tabanlarını araştırmayı ve kullanmayı öğrenir. Efektif makale okuma ve değerlendirme eğitimi verilir ve makale okuma çalıştayı yapılır. Öğrenciler seçecekleri bir konuda literatür tar. Amas. Tarama gerçekleştirir ve literatür özetini derleyerek sunar. Bilimsel metodolojinin tüm basamakları interaktif olarak anlatılır. Proje yazma eğitimi verilir. Öğrenciler bireysel olarak bir araştırma proje taslağı hazırlar ve yazılı ve sözlü olarak sunar. Proje kapsamında Etilk Kurula Müracaat formu doldurulur. Özgeçmiş hazırlamada önemli noktalar üzerinde durulur. Öğrenciler kendi özgeçmişlerini hazırlayarak geri bildirim alırlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Ders programının tanıtılması. Bilim nedir? Bilimsel araştırma nedir? Araştırma türleri Yayınlanan ders programının, gerekliliklerin ve ders akışının incelenmesi. Ayrıca, http://www.felsefenedir.com/bilim-felsefesi okunmalı İlgili başka web siteleri /makaleler araştırılmalı.
2 Tıp bilimlerine yararlı olabilecek veri tabanlarında araştırma yapmak (Sunum + Grup Çalışması) Literatür tarama konusu ve anahtar sözcüklerin belirlenmesi. Grup çalışması: ilk adım literatür taramanın gerçekşetirilmesi. Maureen MD, Dawson BA & Joyce A.O. Communication Skills for Biosciences. Wiley-Blackwell, 2010, UK; pp23-60. Pubmed, WoS, Google Scholar. vb.Öğrenci belirli bir konuyu seçecek ve sınıfta grup çalışmasında veri tabanı taraması yapacaklardır.
3 Bilimsel makale türleri. Bilimsel bir makaleyi etkin olarak okumak. Literatür özeti nasıl hazırlanır? Cargill M & O’Connor, P. Writing Scientific Articles-Strategy and Steps. Wiley-Blackwell, UK, 2010;pp.9-17. Öğrenciler tarafından seçilen bilimsel makaleler belirli bir format dahilinde değerlendirilerek derste sunulacaktır.
4 Literatür tarama ödevlerinin öğrenciler tarafından sunumu ve öğretim üyesinden geri bildirim alınması. (Öğrenci Sunumu No 1-10 %). Araştırma proje başlıklarının seçimi. Öğrenciler, yapmış oldukları literatür taramasını kurallara göre literatür özetine dönüştürürler. Sınıfta verilen geri bildirimler doğrultusunda Blackboard’a yüklerler.
5 Bilimsel araştırma metodolojisi ve basamakları. Bilimsel araştırma proje yazımı- I. Giriş bölümü (Konunun önemi, bilimsel soru, hipotez, amaç ve hedefler, özgünlük, katma değer) (Sunum + Grup çalışması). Ogden, T & & Goldberg, IA, Ed. Research Proposals, Third Edition: A Guide to Success ; 2002; pp. 1- 368 (related chapters)
6 Ara Sınav (20 %) Yüz yüze proje ödev sunumları olarak gerçekleştirilecektir (Sadece 1. Kısım). Sunumlar daha sonra, belirlenen tarihte Blackboard’a yüklenecektir.
7 Bilimsel araştırma proje yazımı (II) Araştırmanın tasarımı ve yöntemler (Örneklem, içleme/dışlama kriterleri,Araştırma planı, bağımlı/bağımsız değişkenler, yöntemler). Bilimsel araştırma proje yazımı (III) Araştırmanın organizasyonu (A planı/B planı, iş takvimi ve iş paketleri, projenin çıktıları, alt-yapı, insan kaynakları, bütçe) Ogden, T & & Goldberg, IA, Ed. Research Proposals, Third Edition: A Guide to Success; 2002; pp. 1-368 (related chapters) Maureen MD, DawsonBA & Joyce,A.O. Communication Skills for Biosciences. Wiley-Blackwell, 2010, UK; pp. 83-96.
8 Klinik Araştırmaya Giriş Prof. Dr. Görsev Yener
9 Araştırma Etiği nedir( Sunum) Etik Kurula müracaat nasıl yapılır? KANSU, E. Bilim Etiği Sempozyumu TÜBA 14-15 Aralık, 2007. Öğrencilerim Etik Kurula müracaat için üniversite web sitesinden araştırma yapmaları ve bir başvuru düzenlemeleri beklenmektedir. Bu ödev, ders sorumlusuna teslim edilmelidir.
10 Mültidisipliner araştırma • Sinirbilim (G. Yener) • Moleküler Tıp (G. Akdoğan
11 Klinik Araştırma Öğrenci Sunumları (Ödev- %20) (Prof. Dr. Görsev Yener) Bu ödev, belirlenen tarihte Balckboard’a yüklenmelidir
12 Kariyer planlama Özgeçmiş nasıl yazılır? Araştırma Proje destek fonları Maureen MD, DawsonBA & Joyce,A.O. Communication Skills for Biosciences. Wiley-Blackwell, 2010, UK; pp. 139-160.
13 Öğrencilerin hazırladıkları Özgeçmişlerin değerlendirilmesi (Öğrenci Sunum- %10) Proje Önerileri Üzerinde görüşme Maureen MD, DawsonBA & Joyce,A.O. Communication Skills for Biosciences. Wiley-Blackwell, 2010, UK; pp. 139-160. Öğrenciler hazırladıkları özgeçmişlerle sınıfa geleceklerdir.
14 Öğrencilerin proje önerilerini sunarak geri bildirim almaları Dersin öğrencilerle değerlendirilmesi, Bologna geri bildirimlerinin alınması. Öğrenciler projeleri üzerinde çalışmış ve soru hazırlamış olarak geleceklerdir.
15 Final Sınavı -(% 50) Tamamlanmış bilimsel araştırma projeleri üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

DeCuir-Gunby, J & Schultz, PA. Developing a Mixed-Methods Proposal: A Practical Guide for Beginning Researchers, SAGE,Los Angeles, First Edition, 2017. ISBN: 978-1-4833-6578-7.

Ogden, T & & Goldberg, IA, Ed. Research Proposals, Third Edition: A Guide to Success,  2002.

Maureen MD,  DawsonBA & Joyce,A.O. Communication Skills for Biosciences. Wiley-Blackwell, 2010, UK.

J. Runzheimer, L. J. Larsen, Medical Ethics For Dummies, John WileySons, 2011

Cargill M & O’Connor, P. Writing Scientific Articles-Strategy and Steps.Wiley-Blackwell, UK, 2010.

Gosling P & Noordam B. Mastering your PhD. Springer 2006.

Denscombe, Martyn Research Proposals: A Practical Guide 2012, McGraw-Hill, UK. ISBN-13:978-0-33-524406-5.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Wyse S (2011). What is the difference between Qualitative research and Quantitative research? http://snapsurveys.com/blog/what-is-the-differencew-between-qualitative-research-and-quantitative-research/

KANSU, E. Bilim Etiği Sempozyumu TÜBA 14-15 Aralık, 2007.

Blaxter, L , Hughes, C, & Tight, M. (2010). How to research. (4th ed.).

Cryer P.Research Student’s Guide to Success. Third Edition. Open University Press. Mc-Graw Hill. Berkshire England. SBN-13: 978-0335221172; ISBN-10: 0335221173

Arthur, J. (2004). The Research Student’s Guide to Success.  A concise guide to college success: carpe diem. Upper Saddle River, N.J: Pearson/Prentice Hall

Andrews, A. (2003). Research questions. London: Continuum

Booth, W. C, Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2003). The craft of research. (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Orna E, Stevens G (2009). Managing Information for Research

Bonnetta L (2005) (Ed) Making The Right Movements: A practical guide to scientific management for postdocs and new faculty,  Howard Hughes Medical Institute.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.