Tıp Fakültesi

MED 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bağışıklık Bilimine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MED 260
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri immünoloji alanında giriş düzeyinde bilgilendirmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1-Temel immünoloji kavram ve terimlerini tanımlar.
  • 2-İmmünoloji ile ilgili hücre, doku ve organları işlevleri ile açıklar.
  • 3-İmmün yanıtın aşamalarını ve inflamasyonun işaretlerini belirtir.
  • 4-Doğal ve edinilmiş bağışıklığı, ilgili hücreleri ve antijen sunumunu açıklar.
  • 5-İmmün sistemin regülasyon bozukluğu ile ilişkili temel hastalık gruplarını sınıflar.
  • 6-Kansere özel immün yanıtları ve bu yanıtların tedavide kullanımı ile ilgili örnekleri açıklar.
Ders Tanımı Bu ders, bağışıklık sistemi hücrelerinin ve dokularının nasıl çalıştığına genel bir giriş ile başlar, bunu fizyolojik koşullar altında bu hücrelerin gelişimi ve göçü izler. Ders, patolojik koşullar altında immün yanıtın ve inflamasyonun aşamaları ile devam edecek ve immün yanıtların temel mekanizmalarına odaklanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Yayınlanan ders programının, gerekliliklerin ve ders akışının incelenmesi
2 İmmün sistem hücreler ve dokular: miyeloid ve lenfoid Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 1 and 2 p 1-35
3 Lökosit gelişimi ve göçü Janeway C. and Medzhitov R. Immunobiology 8th Ed. Ch. 1
4 İmmün yanıt ve İnflamasyon Sherris Medical Microbiology Kenneth C. Ryan Chapter 2: Immune response to Infection. Innate (Natural) Immunity (Access Medicine- no page numbers)
5 Doğal bağışıklık sistemi: mukozal bağışıklık ve mikrobiyota “The human skin microbiome” Nature Reviews Microbiology 16, pages 143–155 (2018) doi:10.1038/nrmicro.2017.157 Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 14 p 289
6 Doğal bağışıklık sistemi: fagositoz ve kompleman sistemi Jawetz Medical Microbiology Chapter 8: Immunity: Mechanisms of Innate Immunity: Innate (Natural) Immunity D. Complement System (Access Medicine- no page numbers)
7 Antijenler ve antijen sunumu Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 6 p 117-145
8 T lenfositleri ve aktivasyonu Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 8, 9, 10 and11 p 171-239
9 B lenfositleri ve aktivasyonu, antikor üretimi ve fonksiyonu Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 8, 12 and 13 p 239-289
10 Antiviral Immün yanıt ve COVID İmmünolojisi Review of Medical Microbiology & Immunology: A Guide to Clinical Infectious Diseases, 16e Chap 38: Respiratory viruses
11 Tolerans ve otoimmünite Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 15 p 325-351
12 Aşırı duyarlılık ve alerji Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 19-20 p 417-437
13 Tümör immünolojisi Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 18 p 397-417
14 Tümör immünolojisi ve Kanserin immünoterapisi Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Cellular and Molecular Immunology 8th Edition Chapter 18 p 397-417 Lisa Butterfield, Howard Kaufmann, F. Marincola Cancer Immunotherapy Principles and Practice, Section II: Cancer Immunothrapy Targets and Classes 231-404
15 Sunumlar ve dönem değerlendirmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Lisa Butterfield, Howard Kaufmann, F. Marincola Cancer Immunotherapy ISBN 9781620700976

Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, “Cellular and Molecular Immunology” 8th Edition ISBN 978-0 323-52324-0

Karren C Carroll, Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology, 27e 2018 ISBN 9780-0-71-82498-9

Kenneth J Ryan, Sherris Medical Microbiology 7th ed. 2018 ISBN 978-1-259-85980-9

Charles Janeway and Ruslan Medzhitov “Immunobiology” 9th Ed. ISBN 978-0815345848

Önerilen Okumalar/Materyaller

Jawetz Medical Microbiology'ye online tıp erişimi sağlanacaktır.

Sherris Medikal Mikrobiyoloji Tıp Fakültesi tarafından online olarak sağlanacaktır.

Abul K Abbas, Andrew H Lichtman, Shiv Pillai, Hücresel ve Moleküler İmmunoloji İEÜ kütüphanesi tarafından sağlanmaktadır.

Kurs boyunca Lisa Butterfield, Howard Kaufmann, F. Marincola Kanser İmmünoterapi Prensipleri ve Uygulaması ile ilgili notlar verilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.