Tıp Fakültesi

MED 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplum Tabanlı Temel Sağlık Hizmetleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MED 250
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin Toplum Tabanlı Temel Sağlık Hizmetleri prensiplerini öğrenmeleri ve bu yöntemi kullanarak belli bir toplumda (okul çağı çocuklar, yaşlılar, mülteciler, engelliler, kadınlar, okul öncesi çocuklar, gençler gibi) bir hastalık ya da sağlıkla ilgili bir sorun için girişim programı planlamaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Toplum Tabanlı Temel Sağlık Hizmetleri prensiplerini ve yöntemini açıklayabilecektir.
  • 2- Toplumsal düzeyde sağlık hizmeti sunmak için toplumu tanımlayabilecektir.
  • 3- Sosyoekonomik özellikler ve temel sağlık düzeyi açısından toplum tanısının nasıl yapılacağını açıklayabilecektir.
  • 4- Toplum Tabanlı Temel Sağlık Hizmetleri yaklaşımında önemli sağlık sorununa nasıl karar verildiğini açıklayabilecektir.
  • 5- Toplum tabanlı girişimler için iyi uygulama örneklerine ulaşabilecek, niceliksel ve niteliksel veri toplayabilecektir.
  • 6- Toplum Tabanlı Temel Sağlık Hizmetleri yöntemini kullanarak bir girişim programının nasıl planlanacağını açıklayabilecektir.
  • 7- Planlanan girişim programının etkinliğinin nasıl değerlendirilebileceğini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Toplum Tabanlı Temel Sağlık Hizmetleri prensipleri kullanılarak belli bir toplumda bir hastalık ya da sağlıkla ilgili bir sorun için bir girişim programı planlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplum Tabanlı Temel Sağlık Hizmetleri prensipleri ve Yöntemi Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, history and principles p45-68)
2 Toplumun Tanımlanması: Gereksinim ve Kaynakların Belirlenmesi Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, The Methodology of COPC process p69-92)
3 Toplumun Tanımlanması: Gereksinim ve Kaynakların Belirlenmesi (grup çalışması) Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, The Methodology of COPC process p69-92)
4 Toplumun Tanımlanması: Gereksinim ve Kaynakların Belirlenmesi (Alan ziyareti: toplum ve hizmet sunucularla görüşmeler)
5 Önceliklere Karar Verme Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, The Methodology of COPC process p69-92)
6 Önceliklere Karar Verme (grup çalışması) Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, The Methodology of COPC process p69-92)
7 Sorunun Ayrıntılı Değerlendirilmesi Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, The Methodology of COPC process p69-92)
8 Önceliklere Karar Verme ve Sorunun Ayrıntılı Değerlendirilmesi (Alan ziyareti: toplum ve hizmet sunucularla görüşmeler) Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, The Methodology of COPC process p69-92)
9 Sorunun Ayrıntılı Değerlendirilmesi (grup çalışması)
10 Öğrenci sunumları
11 Girişim Planlama ve Etkinliğin Değerlendirme Planı Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, Community health interventions: planning and methods T p23-44)
12 Girişim Planlama (grup çalışması) Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, Community health interventions: planning and methods T p23-44)
13 Girişim Planlama ve Etkinliğin Değerlendirme Planı (Alan ziyareti: toplum ve hizmet sunucularla görüşmeler)
14 Girişim Etkinliğini Değerlendirme Planı (grup çalışması) Gofin J, Gofin R. Essentials of Global Community health, Johns and Barlett, 2011 (COPC, Community health interventions: planning and methods T p23-44)
15 Dersin değerlendirilmesi ve Geribildirimler
16 Proje sunumları

 

Ders Kitabı

NextGenU/ COPC (online course) Module 6: Considering COPC in Global Health

(http://nextgenu.org/course/view.php?id=112#0)

 

Powerpoint sunumları

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.