Tıp Fakültesi

MED 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilimde Felsefi ve Tarihsel Çalışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MED 210
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Tarih boyunca bilimin ve teknolojinin evrimini, gelişimini ve paradigma dönüşümlerini incelemek ve bilginin felsefi içeriğini toplumsal dinamik içinde analiz etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler şunlara vakıf olacaklardır;
  • 2. Bilimsel bilginin tanınması ve değerlendirilmesi
  • 1. Bilimsel bilginin tanınması ve değerlendirilmesi
  • 2. Bilimsel bilginin tarihsel süreçte geçirdiği değişimin algılanması
  • 3. Bilim ve teknoloji ayırımının çözümlenebilmesi
  • 4. Bilimsel evrimde matematiksel düşüncenin etkisinin araştırılabilmesi
  • 5. Farklı bilimsel ve araştırma etkinliklerin ortak ve farklı yönlerinin ayırdedilebilmesi
Ders Tanımı Bilim ve teknoloji tarihinin dönemler içinde geçirdiği evrimin ve bilgikuramsal dönüşümlerin çözümlemesini içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilmek nedir? Neden bilim tarihi? Neden bilim felsefesi? Bilim tarihiyle bilim felsefesinin ayrılmaz bütünlüğünün incelenmesi. Ladyman, James. 2002. Understanding Philosophy of Science. Routledge Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).
2 Bilgi ve bilim arasındaki farkların araştırılması. Bilgikuramının temelleri. Bilgikuramsal çözümlemenin öncülleri. Ladyman, James. 2002. Understanding Philosophy of Science. Routledge Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).Kuhn, T., “The Essential Tension-Selected Studies in Scientific Tradition and Change,” University of Chicago Press, 1977.
3 Paradigma kavramı. Bilim tarihinde kavramsal dönüşümler. Tarihsel örneklerle paradigma dönüşümlerinin incelenmesi.Paradigma dönüşümlerinin günümüz bilim düzeyine etkileri ve örneklerle araştırılması. LABORATORY LIFE: The Construction of Scientific Facts, Bruno Latour · Steve Woolgar Princeton University Press, 1986
4 Güneş sistemi, klasik fizik, kunatum fiziği, oksijenin keşfi gibi belirleyici örneklerin tartışılması. Ladyman, James. 2002. Understanding Philosophy of Science. Routledge Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).
5 Yasalar ve açıklama: Bilimsel kuramların doğasının incelenmesi. Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).
6 Thomas Kuhn: Bilimsel devrimlerin yapısı ve eleştirel çözümlemesinin ele alınması. Güncel örneklerle tartışılması. Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).
7 Doğa bilimleri ve toplumsal bilimlerin yöntem ve bilgikuramsal açılardan çözümlenmeleri ve değerlendirilmeleri. Philosophy of Biology A Contemporary Introduction Alex Rosenberg and Daniel W. McShea Routlegge, 2008
8 Doğa bilimlerinde bilimsel bilginin üretilmesinde kullanılan yöntemler Philosophy of Biology A Contemporary Introduction Alex Rosenberg and Daniel W. McShea Routlegge, 2008
9 Bilimin ve matematiğin bilgikuramsal veçhelerinin açıklanması. Doğa bilimlerinde matematiğin rolünün incelenmesi. Philosophy of Biology A Contemporary Introduction Alex Rosenberg and Daniel W. McShea Routlegge, 2008
10 Matematik nedir? Matematiksel bilgiye nasıl ulaşılır? Matematiksel bilginin tarihsel evrimi nasıl gerçekleşmiştir? Philosophy of Biology A Contemporary Introduction Alex Rosenberg and Daniel W. McShea Routlegge, 2008
11 Matematik bir keşif midir yoksa bir icat mıdır? Matematiksel bilginin felsefi boyutları ve farklı felsefe okullarında nasıl ele alındığının incelenmesi. Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).
12 Matematik tarihinden örneklerle teknolojinin evriminin incelenmesi. Buluşların toplumsal yaşama etkilerinin incelenmesi. Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).
13 Evrim kuramının farklı yaklaşımlarla ele alınması. Biyolojik evrimle bilimsel bilgi üretimindeki evrimin karşılaştırılması. Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).
14 Bir kültür olarak bilim: Toplumsal bilimler/doğa bilimleri tartışması ve psikanaliz. Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).
15 Bilimde toplumsal ve psikolojik bileşenler, sorunlar ve uygulamalar. Çağdaş bilimden örneklerle desteklenmesi. Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).
16 Bilimsel ve matematiksel düşüncenin evrimine ilişkin genel değerlendirmeler. Kuhn, T., “Structure of Scientific Revolutions,” University of Chicago Press, 1970(1962).

 

Ders Kitabı

Khun, T., “The Structure of Scientific Revolutions,” The University of Chicago Press, 1967 Schick, T., “Readings in the Philosophy of Science,” Mayfield Publishing Company, 2000.

Omnes, R., “Quantum Philosophy: Understanding and Interpreting Contemporary Science,” Princeton University Press, 1999.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
3
6
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
3
6
Final Sınavı
1
5
5
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.