Tıp Fakültesi

INT 604 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pediatri İntörnlüğü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
INT 604
Bahar
0
0
0
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; Çocuk Hastalıkları alanlarında gözetimli olarak hekimlik uygulamalarını yapmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb) önerileri geliştirecek ve uygulayabilecektir.
 • 2. Çocuk, erişkin ve yaşlılarda sık görülen acillerin, akut ve kronik hastalıkların/durumların tanısı, tedavisi ve yönetimine ilişkin temel esasları uygulayabilecektir.
 • 3. Tıbbi karar verme sürecine katkı sağlayacak güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşıp, bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirecek ve etkin biçimde kullanabilecektir.
 • 4. Kendi performansını değerlendirerek geliştirmesi gereken yönlerini belirleyecektir. Bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilecek, gerektiğinde yardım isteyecektir.
 • 5. Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceleyecek, risk değerlendirmesi yapabilecek ve gerekli önlemleri alabilecektir.
 • 6. Hastalardan ve/veya bakıcılarından doğru ve eksiksiz öykü alabilecek ve anlaşılır biçimde kaydedebilecektir.
 • 7. Hastaların fizik bakılarını ve mental durum değerlendirmelerini doğru ve eksiksiz yapacak; bulgularını düzenli, anlaşılır biçimde kaydedebilecektir.
 • 8. Öykü ve fizik bakı bulgularından yola çıkarak ayırıcı tanıya yönelik hipotezler oluşturacak ve bunları öncelik sırasına koyabilecektir.
 • 9. Hipotezleri kanıtlamak ya da dışlamaya yönelik tanısal incelemelerin, bunların güvenilirliğini, risklerini, sonuçlanma süresini ve maliyetini göz önüne alarak, istemini yapacak ve sonuçlarını doğru biçimde yorumlayabilecektir.
 • 10. Temel girişimsel ve girişimsel olmayan uygulamaları yetkin biçimde gerçekleştirebilecektir. Girişimsel uygulamaları hastanın konforunu gözeterek, evrensel güvenlik önlemlerini alarak ve steril teknik kullanarak gerçekleştirebilecektir. Uygulama öncesi hastaya uygulama hakkında bilgi verebilecektir.
 • 11. Tıbbi uygulamaların risklerini değerlendirecek ve riskleri ortadan kaldıracak / en aza indirecek önlemleri alacaktır.
 • 12. Hastaları prognoz, tanısal testler ve tedavinin olası yan etkileri hakkında bilgilendirebilecektir.
 • 13. Hasta ile etkileşimde bulunduğu fiziksel ortamı hastanın konforu, mahremiyeti, onuru ve güvenliği açısından uygun hale getirebilecektir.
 • 14. Hasta bakımında birlikte çalıştığı meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile saygıya dayalı, yapıcı, açık bir iletişim kurabilecektir.
 • 15. Hasta bilgilerini, hastanın probleminin/durumunun doğru biçimde değerlendirilebilmesi için hatasız, eksiksiz, anlaşılır ve yapılandırılmış biçimde hasta dosyasına aktarabilecektir.
 • 16. Tıbbi uygulamalarında hasta güvenliğini önceleyen yüksek nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilecektir.
 • 17. Hastaların özerkliğine, kişisel bilgilerinin gizliliğine önem verip saygı gösterebilecektir.
 • 18. Meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının etik ve profesyonel olmayan davranışlarına karşı tepki verecektir.
 • 19. Kişisel sağlığına, profesyonel performansına, güvenliğine ve görünüşüne gerekli özeni gösterecektir. Meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının sağlığını ve performansını olumsuz etkileyen durumlarda meslektaşlarını destekleyecektir.
 • 20. Mesleğini uygularken hasta haklarını gözetecek ve sorumluluklarına uygun davranacaktır.
Ders Tanımı Bu derste çocuk hastalıkları ile ilgili klinik ve polikliniklerde sağlık hizmeti sunumuna yönelik uygulamalar yer alacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Pediatri uygulama
2 Pediatri uygulama
3 Pediatri uygulama
4 Pediatri uygulama
5 Pediatri uygulama
6 Pediatri uygulama
7 Pediatri uygulama
8 Pediatri uygulama
9 Dönemin gözden geçirilmesi  
10 Dönemin gözden geçirilmesi  
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Dönemin gözden geçirilmesi  
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
100
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
26
26
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
26

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.