Tıp Fakültesi

INT 601 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Halk Sağlığı İntörnlüğü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
INT 601
Güz
0
0
0
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin Halk Sağlığı alanında gözetimli olarak hekimlik uygulamalarını yapmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler bir toplum sağlığı sorununa yönelik proje oluşturacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb) önerileri geliştirecek ve uygulayabilecektir.
 • 2. Birinci basamak hekimlik düzeyindeki tedavileri kanıta-dayalı, akılcı ve etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirebilecektir.
 • 3. Problemlerin çözümünde, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetiminde bilgiye (kanıta) dayalı tıbbi karar verme yaklaşımını kullanabilecektir.
 • 4. Sağlıkla ilişkili veri ve bilgileri analiz edecek; kısıtlılıkları gözeterek bunlardan sonuçlar çıkarabilecektir.
 • 5. Kültürel özelliklerin ve toplumun sağlık davranışları, inanışları ve çıktıları üzerine olan etkilerini tanımlayacak ve bu bilgileri hastaları ile olan etkileşimlerinde kullanabilecektir.
 • 6. Sağlığın sosyal ve çevresel belirleyicilerinin bireylerin sağlığına olan etkilerini ve bunların sağlık politikaları ve örgütlenmesi ile ilişkisini tanımlayabilecektir.
 • 7. Sık görülen hastalıklar/durumlara yönelik olarak hasta için en uygun (güvenli, etkili ve etkin) tedaviyi planlayabilecek ve yürütebilecektir.
 • 8. Yaşam biçimi değişiklikleri gerektiren obezite, diyabet, esansiyel hipertansiyon, vb hastalık ve durumlara yönelik tedavi/iyileşme seçeneklerini hastalar ve aileleri ile birlikte değerlendirerek ortak kararlar alınmasını sağlayabilecektir.
 • 9. Kişilere sağlıklarını koruyacak ve geliştirecek yaşlarına uygun, kanıta-dayalı öneriler sunabilecektir.
 • 10. Tıbbi kararlarını kanıta dayalı ve etik ilkeler doğrultusunda verecektir. Kararlarında yasal düzenlemeleri, hastanın psikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alabilecektir.
 • 11. Hasta ile dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen güvene dayalı ve etkin bir iletişim kurabilecektir.
 • 12. Anlaşmazlıkları, çatışmaları ve duygu yüklü konuşmaları yönetebilecektir.
 • 13. Hasta verilerini yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkin biçimde meslektaşlarına ve diğer sağlık çalışanlarına aktarabilecektir.
 • 14. Hastaların, hasta yakınlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimine katkı verebilecektir.
 • 15. Olası çıkar çatışmalarını fark ederek; bunları etik ilkeler ve kurallar çerçevesinde yönetebilecektir. Hastanın iyiliğini daima kendi çıkarlarından üstün tutacaktır.
 • 16. Yaşadığı toplumun sağlıklı yaşam biçimlerine yönelik farkındalığını arttırmak için sürekliliği olan girişimlerde bulunacaktır.
 • 17. Yaşadığı toplumun sağlığını olumsuz etkileyen unsurları ortadan kaldırmak ya da etkisini azaltmak için toplumla birlikte çalışacaktır. 18. Hastaların gereksinim duydukları sağlık hizmetlerine ve kaynaklarına erişebilmeleri için onlara yol gösterebilecektir.
 • 19. Sağlık ekonomisi, finansmanı ve yönetiminin temel ilkelerini ve günlük uygulamalardaki etkilerini tanımlayabilecektir.
 • 20. Çalıştığı ortamda hastaların daha güvenli ve nitelikli sağlık hizmetine erişimini sağlamak için süreçleri ve riskleri değerlendirerek; süreçleri iyileştirecek ve riskleri azaltacak/ortadan kaldıracak önlemleri alabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste halk sağlığı, sağlık yönetimi ve birinci basamak sağlık hizmeti sunumuna yönelik uygulamalar yer alacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Halk Sağlığı uygulama
2 Halk Sağlığı uygulama
3 Halk Sağlığı uygulama
4 Halk Sağlığı uygulama
5 Halk Sağlığı uygulama
6 Halk Sağlığı uygulama
7 Halk Sağlığı uygulama
8 Halk Sağlığı uygulama
9 Dönemin gözden geçirilmesi  
10 Dönemin gözden geçirilmesi  
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Dönemin gözden geçirilmesi  
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
 1. Gaw, Murphy, Srivastava. Clinical Biochemistry, An Illustrated Colour Text, 2013
 2. Schaefer, Thompson. Medical Genetics, 2014
 3. Thomas Percival. Medical Ethics: or a Code of Institutes and Precepts, 2014
 4. Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology 26/E Geo. Brooks, 2013
 5. Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune S. Abul K. Abbas, 2012
 6. Drug Actions and Interactions Jae Y. Choe, 2011
 7. Clinical Pharmacology. Peter Bennett - Morris Brown, 2012
 8. Clinically Oriented Anatomy. Keith L. Moore,  2013
 9. Cell and Molecular Biology. Nalini Chandar, 2010
 10. Pathophysiology A Clinical Approach. Lachel Story, 2014
 11. Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine. David S. Strayer, 2014
 12. Practical Clinical Pathology. Daniel D. Mais, 2014
 13. Harrison's Hematology and Oncology, 2e. Dan L. Longo, 2013
 14. Textbook of Paediatric Emergency Medicine. Cameron,Jelinek,Everitt,Gary, 2011
 15. CURRENT Diagnosis and Treatment Pediatrics. Hay, 2014
 16. Davidson's Principles and Practice of Medicine. Nicki R. Colledge, 2010
 17. Schwartz's Principles of Surgery. F. Brunicardi, Dana Andersen, 2014
 18. Essential Obstetrics and Gynaecology. Symonds, Arulkumaran, 2013
 19. Clinical Neurology. Greenberg, Aminoff, Simon, 2012
 20. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular M. Mann, Zipes, Libby & Bonow, 2014
 21. Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. Ary L. Goldberger, 2012
 22. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. Goldsmith, Lowell; Katz, 2012
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Harrison's Endocrinology. Jameson, 2013
 2. Harrison's Rheumatology. A.Fauci, C.A.Langford, 2013
 3. Netter's Gastroenterology. Floch, Kowdley, Pitchumoni, 2009
 4. Primer of Diagnostic Imaging. Chen, Harisinghani, Wittenberg, 2011
 5. Core Psychiatry. Wright, Stern, Phelan, 2011
 6. Physical Medicine and Rehabilitation. Randall L. Braddom, 2011
 7. Harrison's Nephrology and Acid-Base Disorders. Jameson, Loscalzo, 2013
 8. Smith and Tanagho's General Urology. McAninch, Jack W. Lue, 2012
 9. Kanski - Bowling - Clinical Ophthalmology. Kanski, Bowling, Nischal, 2013
 10. Miller's Anesthesia. Ronald D. Miller, 2009
 11. Infectious Diseases. Cohen, Powderly, Opal, 2010
 12. Textbook of Family Medicine. David & Robert Rakel, 2011
 13. Essential Otolaryngology: Head and Neck Surgery. K.J.Lee, 2012
 14. The Basic Science Of Oncology. TANNOCK, 2013

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
70
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
17
17
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
41

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X
12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.