Tıp Fakültesi

HSP 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Toplum Gezegen II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HSP 102
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin; ekosistem ve bileşenlerini, hava, su, toprak kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini, kimyasallar, radyasyon ve gürültünün olumsuz etkilerini öğrenmeleri, genel etik ilke ve değerleri fark etmeleri, etik karar verme basamaklarının sistematiğini kavramaları ve risk altındaki topluluklardan engellilerin sosyal ve sağlık sorunlarının önemini açıklamaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. İnsan sağlığı ile ekosistem ilişkisini açıklayabilecektir.
 • 2. Ekosistem, ekoloji, çevre kirliliği ve ekolojik denge gibi kavramları açıklayabilecektir.
 • 3. İnsanların ekosistemin üstünde değil bir parçası olduğunu, doğadaki canlı ve cansız her şeyin birbiriyle ilişkisi olduğunu tartışırlar.
 • 4. Ekosistem bileşenlerini ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.
 • 5. Hava, su ve toprak kirliliğinin sağlık üzerine etkilerini ve korunma yollarını açıklayabilecektir.
 • 6. Sağlığı tehdit eden kimyasalları sıralayabilecektir.
 • 7. Radyasyon ve gürültünün insan sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklayabilecektir.
 • 8. Toplumsal düzeyde çevresel riskleri değerlendirmede hangi veri kaynaklarının kullanılacağını açıklayabilecektir
 • 9. Evrensel etik ilkeleri/değerleri (adalet, eşitlik, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, sorumluluk, farklılıklara saygı, yardımseverlik ve gözetme, yurttaşlık) tarihsel bağlamı içinde tanımlayabilecektir.
 • 10. Evrensel etik ilkeler ile ilgili uluslararası sözleşmelerin kapsamlarını ana hatları ile tanımlayabilecektir.
 • 11. Hekimlik mesleğinin değerlerini ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.
 • 12. Dezavantajlı grupların (yaşlılar, engelliler ve göçmenler) yaşadıkları sosyal, ekonomik ve sağlık riskleri ve sorunlarını açıklayabilecek, bu grupların sağlığının korunması, yaşam süresinin uzatılması ve sağlığının geliştirilmesi için bireysel ve toplumsal düzeyde öneri sunabilecektir.
 • 13. Biyoçeşitliliğin önemini ve çevre ve sağlık ile olan ilişkisini kurarlar.
 • 14. Ekolojik sorunları anlamada biyoetik değerlerin ve biyoetiğin rolünü tartışırlar
Ders Tanımı Bu derste insan sağlığı ile çevre ilişkisi, sağlığı tehdit eden kirlilikler, kimyasallar, gürültü, radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri, profesyonellik ve etik değerler ve dezavantajlı grupların yaşadıkları sosyal ve sağlık sorunlar ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Çevre sağlığı (Riskler ve tehditler) Çevre, besin ve kırsal sağlık tarihi Çevreyi etkileyen sosyal faktörler, Ekoloji, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik) WHO/ Public Health, Environmental and Social Determinants of Health http://www.who.int/phe/en/
2 Ekosistem bileşenleri ve insan sağlığı üzerindeki etkileri
3 Tartışma: Akut ve Kronik Kirlilik (evsel, endüstri, ulaşım, enerji, tarım) Çevre Kirliliğinin yönetiminde sağlık personelinin rolü WHO/ Public Health, Environmental and Social Determinants of Health
4 Su kıtlığı ve kirliliği İlgili sorunlar Su kaynakları Temiz su Deniz ve nehir kirliliği Su kaynaklı hastalıklar Afetlerde su yönetimi Atıklarla ilgili tehditler ve ilişkili hastalıklar Evsel atıklar Endüstriyel atıklar Atıklar Kanalizasyon sistemleri WHO/ Public Health, Environmental and Social Determinants of Health
5 Dünyayı Değiştiren salgınlar https://www.youtube.com/watch?v=P7IhwP4yXn8
6 Hava kirliliği Atmosfer ve iklim değişikliği Küresel ısınma Sera etkisi Ozon İklim değişikliği sonuçları Kentsel kirlilik Hava kirliliğine bağlı hastalıklar WHO/ Public Health, Environmental and Social Determinants of Health
7 Ekosistem Film gösterimi- tartışma “Before the Flood https://www.youtube.com/watch?v=BCH1Gre3Mg0 https://www.youtube.com/watch?v=-Jw9dPYVT_Y
8 Toprak ve tarım: çevresel tehditler Pestisit, gübre Gıda dağılımı Gıda israfı Sürdürülebilrlik ve eşitsizlikler
9 Enerji kaynakları ve çevre Gürültü kirliliği Radyasyon WHO/ Public Health, Environmental and Social Determinants of Health
10 Yaşadığımız şehirde önemli çevre sağlığı sorunları
11 Ara sınav Tıp ve hekimlikle ilgili kitap sunumları ve tartışması
12 Dezavantajlı grupların sosyal ve sağlık sorunları International classification of impairments, disabilities and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease. Geneva, World Health Organization, 1980. http://www.who.int/features/factfiles/disability/en/ State Institute of Statistics, Prime Ministry: Turkish Disability Survey 2002. State Institute of Statistics, Printing Division - Ankara, 2009 file:///C:/Users/user/Downloads/8134771988248939217..pdf
13 Dezavantajlı grupların sosyal ve sağlık sorunları International classification of impairments, disabilities and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease. Geneva, World Health Organization, 1980. http://www.who.int/features/factfiles/disability/en/ State Institute of Statistics, Prime Ministry: Turkish Disability Survey 2002. State Institute of Statistics, Printing Division - Ankara, 2009 file:///C:/Users/user/Downloads/8134771988248939217..pdf
14 Dezavantajlı grupların sosyal ve sağlık sorunları International classification of impairments, disabilities and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease. Geneva, World Health Organization, 1980. http://www.who.int/features/factfiles/disability/en/ State Institute of Statistics, Prime Ministry: Turkish Disability Survey 2002. State Institute of Statistics, Printing Division - Ankara, 2009 file:///C:/Users/user/Downloads/8134771988248939217..pdf
15 İnsan haklarına giriş İnsan hakları ve tıbbi etik farkı Sağlık hakkı Bioethics Core Curriculum Section 2: Study Materials Ethics Education Programme Version 1.0 SHS/EST/EEP/2011/PI/3 UNESCO 2011 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ethics-education-programme/activities/educational-resources/
16 Etik değerler Tıbbi etik değerler Mahremiyet, bilgilendirilmiş onam Uluslararası sözleşmeler Etik kararlar Tartışma Problem çözme
17 Final (Tıp ve hekimlikle ilgili kitap)
18 Final (Tıp ve hekimlikle ilgili kitap)

 

Ders Kitabı
 1. 1. Bioethics Core Curriculum Section 2: Study Materials Ethics Education Programme Version 1.0  SHS/EST/EEP/2011/PI/3 UNESCO 2011

  2. Planetary Health Alliance website: 

  https://planetaryhealthalliance.org/

  https://planetaryhealthalliance.org/education

  https://planetaryhealthalliance.org/bibliography

  https://www.planetaryhealthalliance.org/clinicians-for-planetary-health

  3.Climate for Health website

  https://climateforhealth.org/resources/

  4.Planetary health: protecting global health on a rapidly changing planet | Dr Sam Myers

  https://www.youtube.com/watch?v=sD5vK1dBQys&feature=youtu.be

  5.Myers. Planetary health: protecting human health on a rapidly changing planet, Lancet, 2017.

  https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32846-5.pdf

  6.Challenges and opportunities in planetary health for primary care providers, Lancet 2018.

  https://cutt.ly/cw7PBfv

  7.Planetary Health Workshop Topics and Resources

  https://files.visura.co/users/12837/9f6e5f1d2add33fc55b877ee6e274925.pdf

  8.WONCA Planetary Health Declaration

  https://cutt.ly/Kw7Sj4H

  9.Myers. Global Environmental Change: The Threat to Human Health

  http://www.worldwatch.org/system/files/181%20Health%20and%20Environment.pdf

  10.Let’s Talk Health & Climate- Communication Guidance for Health Professionals

  https://climateforhealth.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/3_letstalk_health_and_climate.pdf

  11.McMichael, et al. Climate change and human health: present and future risks, Lancet, 2006.

  https://cutt.ly/qw7DhYq

   

  12.  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Türkiye Sağlık Raporu 2014. Ertem M, Çan G (Eds) HASUDER Yayın No :2014-8

   

  http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ethics-education-programme/activities/educational-resources/

  https://www.youtube.com/watch?v=P7IhwP4yXn8

  13. International classification of impairments, disabilities and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease. Geneva, World Health Organization, 1980

  ://www.who.int/features/factfiles/disability/en/

  14. State Institute of Statistics, Prime Ministry: Turkish Disability Survey 2002. State Institute of Statistics, Printing Division - Ankara, 2009

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
2
36
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
13
13
    Toplam
87

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

X
8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.