Tıp Fakültesi

CCS 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temeller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CCS 400
Güz
20
10
6
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hastaneye yeni başlayan IV öğrencilerinin radyoloji ile tanıştırılmasının sağlanmasıdır. Hastanenin ‘gören gözü’ radyoloji ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda pratikte kullanılan temel tanı yöntemlerini ve bunlar arasında ayrım yaparak hangi tetkiklerin hangi hastalarda kullanılabileceği bilgisine sahip olabilecek ve yorumlayabilecektir. Radyolojide bulunan cihazları, cihazların teknik özelliklerini, radyolojik tetkiklerin avantaj, dezavantaj ve yan etkilerini sayabilecekler ve temel tetkikler üzerinde radyolojik anatomi, temel radyolojik bulgular ve hastalıkları değerlendirebileceklerdir. Radyografi, ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme modalitelerinin çalışma prensiplerini hangi hastalıklarda tercih sebebi olabileceklerini, kullandıkları enerji kaynakları ile ilişkili oluşabilecek yan etkileri öğretmektir. Güncel teknolojik gelişmelerle doğrudan ilişkili görüntüleme bilim dalında yapay zeka, derin öğrenme ve cihaz öğrenme gibi güncel konuların radyolojik uygulamalarını öğretmek. Nükleer tıpta tanı ve tedavi uygulamaları hakkında bilgi almak için; öğrencilerin ALARA prensibini ve radyasyon korkusuna karşı radyasyondan korunma ilkelerini öğrenmelerini sağlamaktır. Gama Kamera ve PET / CT çalışma prensiplerini öğrenmelerini sağlamak ve sintigrafileri ve FDG PET / CT'yi yorumlamaya başlamaktır. Ayrıca öğrencilerin klinik bölümlerde nükleer tıp işlemlerine olan ihtiyacı değerlendirebilmesini sağlamaktır. Ayrıca 5 günlük bir propedötik bölümünde de öğrenciler fizik muayenin ana prensiplerine bütüncül yaklaşımı simüle hastalar üzerinde öğrenecek ve uygulayacaklardır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Hastalığa özgü radyolojik algoritmaları sayar,
 • Yapılan tetkiklerin görüntüleme yöntemlerini ayırt edebilir,
 • Radyolojik muayene ile görüntülenen organı / sistemi ayırt edebilir,
 • Normal ve patolojik yapıların radyolojik görünümünü ayırt eder.
 • X-ray, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve kontrastlı incelemelerde tüm sistemlerin temel hastalıklarını teşhis eder.
 • Yapay zeka, derin öğrenme ve cihaz öğrenimi gibi güncel konuların radyolojik uygulamalarını teknolojik gelişmeler doğrultusunda sayar ve yeni projeksiyonlar görüntüler,
 • Anatomik ve fonksiyonel görüntüleme arasındaki farkları ayırt eder ve bazı temel NM incelemelerinden beklentileri bilir.
 • Doğal ve yapay radyasyonun, ALARA ilkesinin ve radyasyondan korunma yöntemlerinin ne olduğunu açıklar
 • Radyasyonun biyolojik etkilerini açıklar, uygulanan radyasyonun yarar-zararını değerlendirir,
 • Gama kamera ve PET / CT'nin genel prensiplerini açıklar,
 • Radyofarmasötik kavramının anlamını ve Mo-Tc99m jeneratörünün çalışma prensiplerini ifade eder, radyofarmasötik elde etme yöntemlerini sayar,
 • MIBI, MDP, DTPA ve DMSA gibi Technetium-99m etiketli radyofarmasötiklerin kullanımındaki hedefleri ayırt eder,
 • PET / BT'nin onkolojide kullanımının klinik endikasyonlarını sayar, F18-FDG ve Ga68-PSMA PET taramalarını ayırt eder ve bunlara yönelik klinik ihtiyacı bilir,
 • Basitçe teranostik kavramı ve nükleer tıpta tedavi yöntemlerini açıklar
 • • Temel genel fizik muayene prensiplerini öğrenmiş ve uygulayabilir olacaklardır.
Ders Tanımı Bu ders radyoloji ve nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin temellerini ve radyolojik anatomiyi içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Merkezi sinir sistemi radyolojisi Ürogenital görüntüleme Kas-iskelet radyolojisi Radyoloji ve görüntüleme ders kitabı.David Sutton 1461-1619 1113-1235 1-271
2 Solunum Sistemi görüntüleme Kardiyovasküler sistem görüntüleme Gastrointestinal ve karın radyolojisi Radyoloji ve görüntüleme ders kitabı. David Sutton 299-533 541-769 789-1085
3 Pet ct ve klinik kullanımı MPI ve klinik kullanımı Klinik tanı ve tedavide nükleer tıp: 2 cilt ciltli set 9 Ağustos 2004, Peter j Ell, sam Gambhir
4 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Klinik Radyoloji. Prof Dr  Ercan Tuncel nobel tıp kitabevi

Isbn 9789754208627

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Radyoloji ve görüntüleme ders kitabı. David Sutton

Churchill Livingstone

2. Klinik tanı ve tedavide nükleer tıp:

2 cilt ciltli set 9 Ağustos 2004, Peter j Ell, sam Gambhir

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
33
Final Sınavı
1
67
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
33
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
67
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 4 x teorik ders saati)
4
12
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 4 x uygulama/lab ders saati)
4
12
48
Sınıf Dışı Ders Çalışması
4
10
40
Arazi Çalışması
4
8
32
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
232

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

X
2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.