Tıp Fakültesi

CBM 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbın Klinik Temelleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CBM 102
Bahar
1
2
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere , klinik pratikte kullanacağı bazı seçilmiş teknik/işlemsel becerileri tanıtmak, ve öğrencinin bu işlemlerin amacını, işlem basamaklarını ve risk yönetimini tanımlasını sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Boğulan hastaya yardım (çocuklar ve yetişkinler) için temel ilkeleri, prosedür adımlarını, prosedürle ilgili risk faktörlerini ve uygun risk yönetimini tanımlar
 • 2. Çocuklar ve yetişkinler için temel yaşam desteği, defibrilasyon-AED ve orofaringeal hava yolu - maske ventilasyonu için temel ilkeleri, prosedür adımlarını, prosedürle ilgili risk faktörlerini ve uygun risk yönetimini tanımlar
 • 3. Venöz kan alımı ve intravenöz kanülasyon için temel ilkeleri, prosedür adımlarını, prosedürle ilgili risk faktörlerini ve uygun risk yönetimini tanımlar
 • 4. Kas içi enjeksiyon için temel ilkeleri, prosedür adımlarını, prosedürle ilgili risk faktörlerini ve uygun risk yönetimini tanımlar
 • 5. Steril ekipman kullanımı ve yara antisepsisi için temel ilkeleri, prosedür adımlarını, prosedürle ilgili risk faktörlerini ve uygun risk yönetimini tanımlar
 • 6. Subkutan enjeksiyon ve temel sütür teknikleri için temel ilkeleri, prosedür adımlarını, prosedürle ilgili risk faktörlerini için uygun risk yönetimini tanımlar
 • 7. Nebul ve nazal oksijen uygulaması için temel ilkeleri, prosedür adımlarını, prosedürle ilgili risk faktörlerini ve uygun risk yönetimini tanımlar
 • 8. Kapiller kan örneklemesi ve periferik kan yaymasının hazırlanması için temel ilkeleri, prosedür adımlarını, prosedürle ilgili risk faktörlerini ve uygun risk yönetimini tanımlar
Ders Tanımı CBM 102, tıp öğrencilerinin klinik pratikte kullanacakları bazı seçilmiş medikal işlemler ve girişimler konusunda temel bilgileri edinmeleri, bu işlemlerde kullanılan malzeme ve bunların yönetimi, işlem basamakları ve bu aşamaların rasyonelleri, işlemle ilişkili riskleri ve bu risklerin proaktif yönetimini tanımlama düzeyinde öğrenmelerini amaçlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Boğulan hastaya yardım (erişkin) (CK) İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
2 Temel yaşam desteği (erişkin) Defibrilasyon- AED (CK) İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
3 Boğulan hastaya yardım (çocuk) (KM) Pediatrik temel yaşam desteği (KM) İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
4 Orofaringeal airway / Balon maske ventilasyon (DES) İlaç uygulamaları(nebül) ve Nasal Oksijen tdv (OG) İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
5 Kapiller kan alma ve periferik yayma (DES) İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
6 Venöz kan örneği alma (KM) Intravenöz kanülasyon becerisi (OG) İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
7 Intramuskuler enjeksiyon (KM) İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
8 Steril alet kullanımı-Yara antisepsisi (CK) Cilt altı enjeksiyon ve temel sütür atma (CK ) İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
9 Tatil
10 Tatil
11 *Opsiyonel Uygulama : Temel yaşam desteği/Orofaringeal airway / Balon maske ventilasyon İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
12 *Opsiyonel Uygulama : Temel yaşam desteği/Orofaringeal airway / Balon maske ventilasyon İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
13 *Opsiyonel Uygulama : IM enjeksiyon/ Venöz kan örneği alma/ IV kanülasyon becerisi İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
14 *Opsiyonel Uygulama : IM enjeksiyon/ Venöz kan örneği alma/ IV kanülasyon becerisi İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
15 *Opsiyonel Uygulama : Kapiller kan alma-PY İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
16 *Opsiyonel Uygulama : Kapiller kan alma-PY İlişkili sunum materyali ( teorik ve videolar)
17 Semestre gözden geçirme
18 Evaluation DEĞERLENDİRME

 

Ders Kitabı
 1. IUEFoM Clinical Skills Guide
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. IUEFoM Klinik Beceri Rehberlerinde belirtilen ilişkili referanslar
 2. On-line demonstrasyon videoları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 18 x teorik ders saati)
18
1
18
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 18 x uygulama/lab ders saati)
18
2
36
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

X
3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

X
7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

X
11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.