Tıp Fakültesi

CCS 500 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Evre 3 Seçmeli Ders
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CCS 500
Güz/Bahar
0
0
0
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere merak ettikleri alanda derinleşmeleri, gereksinim duydukları konularda donanımlarını arttırmaları ya da kariyer yapmak istedikleri alanı yakından tanımalarına yönelik deneyim fırsatı sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Ele aldığı konuyu/sorunu bilimsel yöntem kullanarak irdeleyip, çözümleri belirleyebilecektir.
  • 2. Konu ile ilgili doğru bilgi kaynaklarına ulaşarak elde ettiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilecektir.
  • 3. Doğru ve anlaşılır veri/hasta kayıtlarını oluşturarak, bunları güvenli ve etkin biçimde aktarabilecektir.
  • 4. Verileri sistematik olarak toplayarak literatür ışığında yorumlayabilecektir.
  • 5. Ele aldığı konu ile ilgili veri ve bilgileri öngörülen formatta, sistematik ve anlaşılır şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilecektir.
  • 6. Ele aldığı konu/sorun ile ilgili olası hata kaynaklarını belirleyerek, bunların önlenmesine yönelik önlem ve stratejileri uygulayabilecektir.
  • 7. Profesyonel kimlik geliştirdiğine ve kararlarında biyoetik ilkeleri gözettiğine yönelik kanıtlar sergileyebilecektir.
  • 8. Yer aldığı ekiplerin etkili ve etkin çalışmasına katılıp, ekibin ve kendisinin performansını değerlendirerek gelişim stratejileri oluşturabilecektir.
  • 9. Birlikte çalıştığı ve/veya hizmet sunduğu kişiler ile açık, yapıcı, saygılı bir iletişim kurabilecektir.
  • 10. Klinik bilgi ve performansını geliştirme motivasyonuna yönelik kanıtlar sergileyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, öğrenciler seçtikleri temel veya klinik bilim alanlarından birinde deneyim elde etme ve profesyonel kimliklerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Klinik çalışma / Alan çalışması / Laboratuvar çalışması / Gözlem
2 Klinik çalışma / Alan çalışması / Laboratuvar çalışması / Gözlem
3 Klinik çalışma / Alan çalışması / Laboratuvar çalışması / Gözlem
4 Klinik çalışma / Alan çalışması / Laboratuvar çalışması / Gözlem

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
80
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 4 x teorik ders saati)
4
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 4 x uygulama/lab ders saati)
4
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
1
120
120
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İnsan bedeninin normal yapı ve işlevlerini; moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde açıklar, bunları bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik (beslenme, egzersiz, aşılama, ruh sağlığı, vb.) öneri, uygulamalar ve klinik durumlar ile ilişkilendirir

2

Hastalıkların mekanizmalarını moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeylerinde tanımlar; bunları hastalık bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları ile ilişkilendirerek kanıta dayalı kararlar verir.

3

Tıbbi karar verme sürecinde etik ilkeler, bilimsel gerçekler, yasal düzenlemeler ile hastanın biyopsikososyal ve kültürel özelliklerini göz önüne alır. Yasalar ve sağlık hizmeti sunumu uygulama standartları çerçevesinde, hastaların özerkliğine, hasta bilgilerinin gizliliğine önem verir ve saygı gösterir.

X
4

Tıbbi hataları en aza indirmek için hasta güvenliğini önceler, risk değerlendirmesi yapar, gerekli önlemleri alarak tıbbi uygulamaları gerçekleştirir ve kayıt altına alır.

X
5

Sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları ile saygıya dayalı, yapıcı, dil, inanç, ırk ve kültürel özelliklere saygı, empati ve özen temelinde şekillenen, güvene dayalı, açık ve etkin bir iletişim kurar.

X
6

Hastaların değerleri, inançları, öncelikleri ve gereksinimlerini gözeterek kanıta-dayalı seçenekler sunar ve tıbbi karar verme sürecine katar.

7

Gezegenimizin sunduğu kaynakları korur. Bunların birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerini gözeterek sağlıklı yaşam biçimlerini yaygınlaştırmayı ve sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri gidermeyi görevi sayar.

8

Güncel, geçerli ve güvenilir bilgilere teknolojiyi etkin kullanarak ulaşır; bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek, problemlerin çözümü, kanıta dayalı tıbbi karar verme süreci, hastalıkların önlenmesi, tanısı ve yönetimi için kullanır.

X
9

Sağlık alanında bilimsel bilgi üretmek üzere sorunları tanımlar, hipotez oluşturur, araştırma ve ekip çalışması yapar, sonuçlarını analiz ederek bilgiyi paylaşır.

X
10

Kendi performansını değerlendirerek ve geri bildirim alarak, geliştirmesi gereken yönlerini ve geliştirme seçeneklerini belirler; bir plan dâhilinde uygular.

11

Kişisel sağlığına, güvenliğine ve görünüşüne önem verir, gerekli önlemleri alarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

12

Yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde, tıbbi bilgilerini ve kendini sürekli olarak yeniler.

X
13

Sağlık alanında edinmiş olduğu profesyonel bilgi, görüş, deneyim ve değerlendirmelerini çeşitli iletişim araçları kullanarak, kurumlar, meslektaşları ve toplumla paylaşır.  Sağlık savunuculuğu yaparak, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.   

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.