Sağlık Hizmetleri Anlayışımız

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibi olarak hastanın gereksinimlerini merkezde tutan, nitelikli sağlık çalışanları aracılığıyla sunulan ve kanıta dayalı politikalarla yürütülen, hasta güvenliğini önceleyen medikal rehberler kullanan, yüksek teknoloji ürünü tanı ve tedavi yöntemleri ile güçlendirilmiş, sonuçları hasta yararına kullanılacak araştırmalar ile desteklenen yüksek kaliteli ve entegre bir sağlık hizmeti sunum modelini savunuyoruz ve yaşama geçirmeyi planlıyoruz. Bu hizmet anlayışının ana özellikleri şöyle özetlenebilir :

 

Sağlığın Korunması:

Sağlık hizmetlerinin ana amacı sağlığın ve iyilik halinin korunması, iyileştirilmesi ve idamesi, hastalık ve sakatlıkların önlenmesi olmalıdır. Kapsamlı bir akademik sağlık merkezinin güçlü bir koruyucu sağlık hizmetleri programı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle “Sağlıklı Yaşam Danışma Platformu” sağlık hizmet sunumunda ana temalarımızdan birisi olacaktır.
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kalp yetmezliği, diyabet, inme ve kanser gibi kronik kompleks hastalıklar en sık görülen sağlık sorunlarıdır. Oysa bu kronik hastalıkların çoğu, yanlış beslenme ve tütün kullanımı ve yetersiz fiziksel aktivite gibi yanlış yaşam alışkanlıkları ile ilişkili olup, önlenebilen hastalıklardır. “Sağlıklı Yaşam Danışma Platformu” yapılanmamız sağlığın korunması ve iyileştirilmesi, hastalıkların kişiye özel ve riske dayalı yaklaşımlarla önlenmesine odaklanacaktır.

Hasta Merkezli, Entegre ve Kesintisiz Hizmet:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hastanesi’nin vizyonu hastayı ve onun gereksinimlerini merkezde tutan (hasta-merkezli) , entegre ve kapsamlı bir sağlık sunum modeli yaratmaktır. Entegre sağlık hizmetleri sunumu, kaliteli ve güvenli sağlık hizmetleri bireylerin sağlığının sürdürülmesi, hastalıkların önlenmesi, tanı, tedavi hizmetleri, hastalık yönetimi, rehabilitasyon ve palyatif bakım hizmetlerinin kesintisiz verilmesini kapsar. Bu hizmet sunumunun, bireylerin yaşamları boyunca gereksinimlerini karşılayacak şekilde sağlık sisteminin farklı düzeylerinde ve farklı hizmet alanlarında kesintisiz verilmesi ilkesine dayanır. Hiçbir hastanenin, hastanın kendi evinin konforunu sunamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle hastane bakımını evde bakımla birleştirerek bakımın sürekliliğini sağlamak ve böylece gereksiz hastane başvurularını azaltmayı umuyoruz. Bu 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti ile hastanın tüm gereksinimlerinin kolaylıkla karşılanması, klinik gidişin izlenmesi ve tedavi yanıtlarının tanımlanmasını amaçlıyoruz.

Terapötik Hastane:

Hastane hizmetlerini “iyileştirici bir çevre”de gerçekleştirmek amacındayız. Bu nedenle, günümüzde yaygın hastane sistemlerinin hastalara ve ailelere yüklediği gereksiz hastane stresini minimalize edecek yalın hastane akış sistemi ve fizik koşulları ile “terapötik hastane” modeli ve üzerinde çalışıyoruz.

Hasta Bildirimine Duyarlı Hizmet:

Tüm hizmet alanlarında hasta bildirimine dayalı sonuçları değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Medikal teknoloji hastaya ait fiziksel, psikolojik veya biyokimyasal verileri ölçmeyi sağlasa da, hastanın düşünceleri, şikayetleri, görüşleri sadece bizzat hasta kendisi söyleyebilir. İleri evre kanserlerde olduğu gibi, bazı durumlarda ne yazık ki eldeki tedavi olanakları hastanın uzun sağ kalımını sağlayamamaktadır. Ancak bu durumlarda sağlanabilecek yaşam kalitesi tedavinin başlıca amacı olabilmektedir. Bu nedenle de hasta bildirimine dayalı sonuçlar klinikte önem kazanmaktadır.

Bireyselleştirilmiş (Kişiye Özel) Tıp:

“Hastalık yoktur, hasta vardır” ilkesini benimsiyoruz. Aynı hastalık farklı bireylerde farklı klinik gidiş, farklı tedavi yanıtları gösterebilir. Bu nedenle tek tip tedavi herkes için en uygun olamamaktadır. Günümüzde kişilerin biyolojik ve genetik farklılıklarının tedavi yanıtlarını değiştirdiği bilinmektedir. Bu nedenle tedavi hizmetlerinde, moleküler genetik yöntemler dahil olmak üzere gelişmiş tanısal teknolojileri kullanarak hem maksimum tedavi yararı sağlamak, hem de yarar sağlamayacak tedavi ajanlarının verilmemesi sayesinde gereksiz zararlardan hastaları korumak amacındayız.

Hasta Güvenliği:

Sağlık hizmeti her zaman “Önce zarar verme” ilkesiyle verilmelidir. Her ne kadar hiçbir sağlık çalışanı hastasına zarar vermek istemezse de, gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalar, önemli sayıda hastanın güvenli olmayan ve yeterli kontrol edilmeyen medikal uygulamalar nedeniyle zarar gördüğü, sonuçta daha uzun hastanede kaldığı, fazladan tıbbi girişimlere maruz kaldığı, sakat kaldığı ve hatta öldüğüne dair bulgular sağlamıştır. Bu nedenle Hasta Güvenliği Programı, yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunumunda önceliğimizdir.

Bütüncül ve İnterdisipliner Ekip Yaklaşımı:

Sağlık hizmeti sunum sistemleri tüm dünyada dramatik bir değişim geçirmektedir. Hastaneler, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere her geçen gün yeni teknolojik olanaklar, yeni ilaçlar, yeni yaklaşımlarla donatılıyorsa da, günümüzdeki sağlık sunum modeli özellikle kronik kompleks hastalığı olan bireylere optimum bakım verme konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu hastalar, günümüzdeki yaygın “parçalar halinde sunulan” sağlık sunum modelinin içinde kaybolmaktadırlar. Bu grup hastanın tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde birbirinden farklı uzmanlık alanlarının hizmetlerine kolay ulaşabilmesi gerekmektedir. Farklı uzmanlık alanlarının sunduğu hizmetlerin, uzmanlardan oluşan sağlık ekipleri yapısı altında entegrasyonu, kronik hastalıklarda daha olumlu tedavi sonucları elde edilmesi ve daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşılması için kritik önem taşımaktadır.
Hem akut hem kronik hastalık yönetiminde, yaşam kalitesi vurgulanarak hastalar için olabilecek en iyi klinik sonuçların elde edilebilmesi ve en iyi deneyimin yaşatılmasını amaçlıyoruz. Akademik medikal merkezin sağlık hizmeti sunum sistemi interdisipliner ekip yaklaşımına dayalı olacaktır. Bu sistemde farklı disiplinleri temsil eden sağlık profesyonelleri sadece hastalığı tedavi etmeye yönelik olarak değil, aynı zamanda “bütüncül” bir yaklaşımla hastanın biyopsikososyal sorunlarını da yönetmek için de işbirliği içinde çalışacaktır.

 

Özetle, biz öncelikle sağlıklı ve iyi olma halinin sürdürülmesi için çalışan, hastalıklar oluştuğunda ise bilimin ışığında yüksek teknolojik tanı ve tedavi olanaklarını kullanırken her hastanın kendine özel biyo-psiko-sosyal ve kültürel özelliklerine önem veren, kişiyi bir bütün olarak ele alan, hasta gereksinim ve önceliklerine saygı duyan, hastanın yaşam kalitesini ve güvenliğini gözeten, hizmetin her basamağında kalite standartlarını sürekli denetleyen, hizmete ulaşımın kesintiye uğramadığı bir sağlık hizmetine inanıyoruz ve bu standartları yaşama geçirmeye çalışıyoruz.