Genel Yeterlilikler

 

İEÜTF yeterliliklere dayalı bir tıp eğitimi programına sahiptir. Bu bağlamda öğrencilerin mezun olduklarında sahip olmaları öngörülen yeterlilikler 5 ana başlık altında toplanmıştır.

 
 

A. Tıbbi Bilgi Ve Yaşam Boyu Öğrenme

 

İEÜTF Mezunları; biyomedikal, klinik, epidemiyolojik, sosyal ve davranış bilimleri alanlarında yeterli bilgiye sahip olduklarını göstermeli ve bu bilgileri bireylerin ve toplumun sağlığını koruma ve iyileştirme, hastaları ve hastalıkları kanıta-dayalı, etik ve bütüncül olarak yönetme bağlamında etkin olarak kullanabilmelidir.

​ Yukarıdaki “yeterli bilgi” ifadesi hastaya/topluma zarar vermeyen, hasta/toplum yararını gözeten, eldeki en iyi kanıtlara dayalı bilgi olarak anlaşılmalıdır. “Etkin” ifadesi işin optimal biçimde (zamanında, maliyet-etkin, vb) yapılması olarak anlaşılmalıdır. “Bütüncül” ifadesi ise hastaya biyopsikososyal bir bütün olarak yaklaşmayı tanımlamaktadır.

   
 

B. Hasta Odaklı Tıbbi Bakım

 

İEÜTF Mezunları, hastaların sağlık ve hastalığa bakış açılarını, gereksinimlerini, sağlık hizmetleri konusundaki taleplerini de dikkate alarak, hasta ve ailesinin kültürel değerlerini ve yaşam kalitelerini gözeterek birinci basamak düzeyinde yetkin tıbbi bakım sağlarlar. Tıbbi bakım; hastayla etkin iletişim kurma, ayrıntılı öykü alma ve fizik muayene, tanısal tetkikleri planlama, tanı koyma, tedavi planlama ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik öneri ve uygulamaları kapsar. Bunlar, güncel Ulusal Çekirdek Eğitim Programında (UÇEP) tanımlanan kapsamda ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

​ Yukarıdaki “yetkin” ifadesi bir işin doğru, güvenli, bütüncül ve zamanında yapılmasını tanımlamaktadır.

   
 

C. İletişim Becerileri ve Ekip Çalışması

 

İEÜTF Mezunları; hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanları ile yapıcı, dürüst ve işbirliğine açık, etkin bir ilişki ve iletişim kurar. Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim yollarını etkin olarak kullanır, eğitim ve bilişim teknolojilerinden de yararlanarak açık ve net mesajlar verir.

İEÜTF Mezunları; diğer hekimler ve sağlık çalışanları ile hastalar için güvenilir ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak üzere etkin bir işbirliği yapar.

     
 

D. Profesyonellik ve Etik Değerler

 

İEÜTF Mezunları güncel ve kanıta dayalı bilgiler ışığında, mesleksel, etik ve humanist değerleri gözeterek, yasal düzenlemeler çerçevesinde bireylerin ve toplumun sağlığına katkıda bulunurlar. Mesleksel uygulamalarında, hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ile ilişkilerinde profesyonel rolünü, etik ilkeler ve klinik yeterlikler rehberliğinde rol model olacak düzeyde gerçekleştirir. Profesyonelliğin bir gereği olarak, kendi sağlığına ve birlikte çalıştığı sağlık çalışanlarının sağlığına özen gösterir.

   
 

E. Sağlık sistemleri ve sağlık savunuculuğu

 

İEÜTF Mezunları; sağlık sistemi ve politikaların, çevre sorunları, sosyoekonomik ve kültürel eşitsizliklerin birey ve toplum sağlığı üzerine olan etkilerinin farkındadır. Sağlığı geliştirmek için sağlıktaki eşitsizliklerin azaltılması, ortadan kaldırılması gerektiğini bilir. İnsanların ırk, etnik köken, din, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, sosyal sınıf, ekonomik düzey ya da eğitim düzeyi gibi nedenlerle sağlık hizmetine erişimlerinin kısıtlanmaması için hastalar ve hasta yakınları, sivil toplum örgütleri, yerel liderler ve yöneticilerle birlikte çalışır. Bireylerin ve toplumun sağlık sorunlarına duyarlılığını arttırmak için uğraş verir. Kaynakların doğru ve etkin kullanımına özen gösterir. Çalıştığı ortamlarda daha güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için uğraşır.