Sıkça Sorulan Sorular

 

Aday Öğrenciler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Bakanlar Kurulunun 2014/6728 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Öğrenci alımı konusunda; öğretim üyesi atamaları, laboratuvarların yapılanması ve diğer YÖK ölçütlerine ilişkin hazırlıklar tamamlanarak hazırlanan başvuru dosyası YÖK başkanlığına sunulmuştur. 31.03.2017 günü yapılan denetim sonrası YÖK Genel Kurulu tarafından öğrenci alımı onaylanmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ilk öğrenciler 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında alınmıştır ve henüz mezun vermemiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ;

  • % 100 burslu 10 (on)
  • % 50 burslu 10 (on)

Ücretli 10 (on) olmak üzere toplam 30 (otuz) öğrenci alınacaktır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim dili; hasta başı eğitimleri dışında İngilizce’dir.

Tıp Fakültesi, eğitim faaliyetlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsü C blokta yürütmektedir.

Adres : İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sakarya Caddesi, No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYEv

İEÜ Tıp Fakültesi hastanesi (İEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi) tam teşekküllü olacaktır. İnşaatı devam etmekte olan hastanenin adresi; Sakarya Caddesi No: 153, Balçova 35330, İzmir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında fakültemizde öğrenci olma hakkını kazananların sıralamaları ;

  • % 100 Burslu son giren öğrenciye ait sıralama: "8.061"
  • % 50 Burslu son giren öğrenciye ait sıralama: "15.027"
  • Ücretli son giren öğrenciye ait sıralama:"24.992"

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne başarılı öğrencilerin yerleşmesini sağlamak; Üniversite'ye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere burslar verilmekte ve öğretim ücreti indirimleri yapılmaktadır.

Burslar
ÖSYS Bursu
Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Bursu
Dikey Geçiş Bursu
Uluslararası Öğrenci Bursu
Tahsisli Burslar
Akademik Başarı Bursu

İndirimler
ÖSYS İndirimleri
Yabancı Dil Hazırlık Programı İkinci Yıl İndirimi
Kardeş, Ebeveyn, Çocuk, Eş, İndirimi
Ticaret Odası Üyeleri İndirimi
İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi), İZTO (İzmir Ticaret Odası) ve İEÜ Kurucu Vakıf Mensupları İndirimi
Dikey Geçiş İndirimi
Akademik Başarı Bursu İndirimi

Burs ve indirimler ile ilgili bilgiler “İEÜ Önlisans ve lisans programları burs yönergesi”nde bulunmaktadır.

İlgili mevzuat hükümleri ve İEÜ kurumsal yapılanmasında herhangi bir ayrım yapılması sözkonusu değildir.

Fakülte için normal eğitim-öğretim yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, altı yıl (on iki yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi, dokuz yıl (on sekiz yarıyıl)’dır.

Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(*) İzmir Ekonomi Üniversitesine yeni kabul edilen öğrenciler, Üniversitede kayıtlı oldukları bölüm/programlarda verilmekte olan dersleri takip edebilecekleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamak için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavına girerler.

(*) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına katılmalarına gerek olmadan İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılır.

(*) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında yükseköğretim kurumu senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar.

(*) En az son üç yılda, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve İngilizce eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında eğitim görenler.

(*) En az son üç yılda, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve İngilizce eğitim yapan ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

(*) En son üç yılda yükseköğrenim kuruluna bağlı herhangi bir kurumun İngilizce hazırlık programından başarılı veya muaf olmuş olmak.

(*) Ek SK 18.05.2016 276 A/8 bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır.

(*) Öğrenciler, varsa, İngilizce Hazırlık Programı'ndan muafiyet için geçerli olabilecek belgelerin asıllarını kayıt süresi içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu’na sunarlar. Belgelerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabulü halinde İngilizce hazırlık programından muaf sayılırlar. Yabancı Diller Yüksekokulu, dış sınav sonucunun sınavı veren kurum tarafından gönderilmesini isteyebilir, sınav sonuçları hakkında araştırma yapabilir ve şüpheli bulduğu dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir.

(*) Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı olan ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen yeni öğrenciler akademik yılın başında, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olup olmadığını belirlemek üzere, önce Düzey Belirleme daha sonra da İngilizce Yeterlik Sınavına katılırlar. Düzey Belirleme sınavından 69,50 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına katılmaya hak kazanırlar. Yeterlik Sınavından 64,50 ve üzeri puan alan öğrenciler kayıtlı bulundukları ön lisans ve Lisans programının 1. sınıfına geçerler. Yeterlik sınavından 64,50’nin altında puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler. Ayrıntılı bilgilere "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM / ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ESASLARI "ndan ulaşılabilir.

Öğrencilerden, miktarı, ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Tıp Fakültesi için ücret 60.300 TL. olarak belirlenmiştir. Hazırlık sınıfı ücreti ise 43.100 TL’dir.


Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
(https://www.ieu.edu.tr/tercih/tr/ucretler.php)

Üniversite programlarına Üniversite dışından veya Üniversite içinden yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı dil hazırlık sınıfında öğretim ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Ayrıntılı bilgi "ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARI"nda bulunmaktadır.

İEÜTF programı dört evreden oluşan ve toplam 6 yıl süren entegre bir programdır. Bu evreler:

Evre 1: Normal yapı ve işlev

Evre 2: Hastalıkların mekanizmaları

Evre 3: Klinik uygulamalar

Evre 4: Hekimlik yolunda (İntörnlük) evreleridir.

Program evreler boyunca 3 alan etrafında sarmal bir şekilde ilerlemektedir. Bunlar;

1. Tıbbın bilimsel temelleri

2. Tıbbın klinik temelleri

3. İnsan, toplum ve gezegen alanlarıdır.

Tıbbın bilimsel temelleri alanı çağdaş tıbbın temelini oluşturan anatomi, moleküler biyoloji, fizyoloji, histoloji-embriyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji gibi biyomedikal bilimlere ayrılmıştır ve başlıca 4 eğitsel etkinlikle kapsanmaktadır. Bunlar:

“Temeller” Blokları :
Bu bloklar her evrenin başlangıcında yer almaktadır. İlgili evrede ele alınacak öğrenme hedeflerine temel oluşturan kavramlar ele alınmaktadır. Örneğin, Temeller I bloğu Evre 1’in başında yer alan ve yaşamın moleküler, genetik ve hücresel mekanizmalarının kapsandığı bir bloktur. Bunu izleyen kavram/organ-sistem blokları bu temel kavramlar üzerine inşa edilmiştir. Evre 2’nin başındaki Temeller II bloğunda patolojik süreçlerin temel mekanizmaları, temel farmakoloji ile tıbbi mikrobiyoloji ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. Bunu izleyen kavram/organ-sistem bloklarında bu temel kavramlar üzerine şekillenen patolojik durumlar ve tedavide kullanılan prototipik ilaçlar ele alınmaktadır. Evre 3’ün başındaki Temeller III bloğunda ise öğrencilerin klinik stajlarda kullanacakları tanısal tıp (görüntüleme, klinik patoloji, klinik biyokimya ve klinik mikrobiyoloji), klinik farmakoloji yanı sıra adli tıp konuları ele alınmaktadır.

Kavram/Organ-Sistem Blokları :
Bu bloklarda temel olarak biyomedikal bilimlere ait konular ele alınmaktadır.İlk 3 dönemde (Evre 1 ve 2) müfredat kavram/organ-sistem blokları çerçevesinde organize edilmiştir.

Evre 1 normal yapı ve işleve odaklı iken Evre 2’de patolojik süreçler ele alınmaktadır.

Araştırma ve Bilgi Yönetimi (Research & Information Management, RIM):
Bu başlık altında Tıp bilişimi, biyoistatistik ve kanıta dayalı tıp konuları ele alınmaktadır. Konular evreler boyunca bir mantık sırasına göre ele alınsa da olası olduğunca kavram/organ-sistem bloklarına entegre edilmişlerdir.

Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji:
Bu alana ait konular Evre 1’in başında bir giriş niteliğinde (Sağlığın belirleyicileri), kavram/organ-sistem bloklarında, Evre 2’nin başında yer alan epidemiyoloji bloğunda yer almaktadır. Öğrenciler alan çalışmaları ve Evre 4’deki halk sağlığı stajı kapsamında uygulama fırsatı bulacaklardır.

"Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu" tarafından fakültelerin değerlendirilmesi mezun verilmesi sonrası yapılmaktadır.

İEÜ Tıp Fakültesinde tüm yapılanma akreditasyon için gerekli koşulların karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Erasmus öğrenci staj haraketliliği programı, öğrenci yaz stajları için burs olanağı sağlayan programlardan bir tanesidir. Bu program kapsamında öğrencilerimiz, üniversitemizin Erasmus anlaşmasının bulunduğu Avrupa üniversitelerinde staj olanaklarına başvurabilecektir.

Öğrencilerimizin 2. ve 3. sınıf yazında bilimsel araştırma çalışmaları, 4. ve 5. Sınıf yazlarında ise klinik rotasyon/klinik araştırma yapabilecekleri, İzmir Ekonomi Üniversitesinin ikili anlaşmalarımızın olduğu üniversiteler ;

Aarhus University (Danimarka), Universite Paris-Sorbonne (Paris IV), University of Zagreb (Hırvatistan), Sofia University (Bulgaristan), University of Debrecen (Macaristan), Sapienza University of Rome (İtalya), University of Belgrade (Sırbistan), Universitat De Barcelona (İspanya), University of Sheffield (İngiltere), Boston University (Amerika Birleşik Devletleri), University of Michigan (Amerika Birleşik Devletleri), University of New Mexico (Amerika Birleşik Devletleri), Vilnius University (Litvanya), Kyoto University (Japonya) ​

Ayrıca öğrencilerimiz, bilimsel araştırma yapmak için gerçekleştirecekleri ulusal ve uluslararası yaz stajlarına kendileri de başvurabileceklerdir. Öğrencilerimize seçmek istedikleri laboratuvarlar, burs olanakları gibi çeşitli konularda öğretim üyelerimiz tarafından danışmanlık yapılacaktır.

Avrupa ve Diğer Ülkelerdeki Yaz Stajı Programları :
Austria, Institute of Science and Technology ISTernship Program; Austria, Vienna Biocenter Summer School; Japan, Okinawa Institute of Science and Technology Research Internship, Germany; DAAD Research Internships in Science & Engineering (RISE), Germany; Hanover Biomedical Research School Lower Saxony International Summer Academy (LISA) in Immunology, Germany; RWTH Aachen University UROP, Germany; Cellnetworks Summer School, Spain; Centre for Genomic Regulation CRG Summer Internship Program for Undergraduate Students, Switzerland; Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Summer Research Program

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yaz Stajı Programları:
American Society for Pharmacology & Experimental Therapeutics Zannoni Summer Undergraduate Research Fellow Awards, Amgen Scholars Program, Baylor College of Medicine Summer Medical and Research Training Program, Berkeley iGEM Team, Haas Scholars Program, Summer Undergraduate Research Fellowships, CHORI (Children's Hospital Research Institute), Office of Research and Scholarship, Broad Institute Undergraduate Research Program, California Institute of Technology Amgen Scholars Program Summer Undergraduate Research Fellowships, Cold Spring Harbor Laboratory, Connecticut, University of Undergraduate Summer Research Internship Program in Biological and Biomedical Sciences, Cornell/Rockefeller/Sloan-Kettering Summer Programs Rockefeller University Summer Undergraduate Research Fellowship Summer Undergraduate Research Program, Harvard University Summer Undergraduate Program in Immunology Four Directions Summer Research Program, School of Public Health Summer Internships Harvard Stem Cell Institute Internship Program, University of California, Los Angeles Summer Programs for Undergraduate Research, Mirthe Center Research Experience for Undergraduates University of Missouri, Penn State University Summer Undergraduate Research Internship Program, Pittsburgh, University of School of Medicine Summer Undergraduate Research Program, Rochester, University of Summer Scholars Program, Sloan-Kettering Summer Undergraduate Research Program, St. Jude's Children's Research Hospital Pediatric Oncology Education Program, Stowers Institute for Medical Research Stowers Summer Scholars Program, Texas A & M Health Science Center Summer Research Program Texas, University of - Southwestern Medical Center Summer Undergraduate Research Fellowship Program (SURF) Quantitative and Physical Science Summer Undergraduate Research Fellowship Program, UCSF / Kaiser Permanente UC Berkeley Undergraduate Research Internship, Woods Hole Research Center Woods Hole Partnership Educational Program, Yale University SURF - Summer Undergraduate Research Fellowship Program

Evet.

Yan Dal Programı (YDP) ise, anadal programı dışındaki bölümlerde ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmek amacıyla izlediği derslerden oluşan sertifika programıdır. Yan Dal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz.

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

Yan Dal Programı(YDP)'na, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında; başvurulabilir.

Başvuru kontenjan ve koşulları Fakülte/Yüksekokullar tarafından başvuru tarihlerinden önce ilân edilir ve başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

Her hangi bir öğrencinin Yan Dal Programı(YDP)'na başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında 1. sınıfın sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın sonunda en az 110 AKTS, 3. sınıfın güz dönemi sonunda en az 140 AKTS’lik ders alması ve aldığı tüm dersleri başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Önlisans ve lisans programlarına kabul edilecek yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjan ve koşulları ile başvuru için gerekli diploma ve sınavlar her akademik yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet’in onayını takiben Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
Adayların başvuruları alınırken, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili akademik yıl için belirlenen "Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları" dikkate alınır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak olan yurtdışından kabul edilecek öğrenciler, Senato kararında belirtilen başvuru belgelerini hazırlayıp internet ortamında başvurularını gerçekleştirirler.

Lisans programlarına başvuruda bulunan yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvuruları, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından adayların sınav başarı puanları ve diploma notlarına dayanarak değerlendirilir. Koşulları sağlayan adaylara, kabul mektupları hazırlanarak gönderilir.

Kayıtlar sırasında ek kontenjan açılsa dahi, ilan edilen puanların altında puanla öğrenci kabul edilemez.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kabul edilen yurtdışından gelen öğrencilerin kayıt işlemleri, ilan edilen tarihlerde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.

Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların, herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile ilişiği kesilmiş olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere ücret iadesi yapılmaz.

Kesin kayıtta öğrencinin kendisinin bizzat bulunması ve kabul mektubunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir.

Eğitimlerde hasta ile Türkçe iletişim kurulması zorunlu olduğundan başvuran öğrencilerin Türkçe yeterliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin Türkçe yeterlilik durumu üniversite tarafından yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirilir ya da tüm üniversitelerin ve Yunus Emre Enstitüsü’nün B2 seviyesinde TÖMER belgesi aranır. Öğrenimlerine başladıktan sonra en geç üçüncü sınıfın sonunda Türkçe yeterlilik durumunu belgeleyemeyen öğrenciler, bu koşulu yerine getirinceye kadar dördüncü sınıfa devam edemez.

Lise eğitimini en az son üç yılında, Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

Üniversitemiz bünyesinde kampüs içerisinde yurdumuz bulunuyor. Şehir dışından ve İzmir’e 50 km’den fazla uzaklıkla bir mesafeden gelen öğrencilerimize yurt olanağı sunuyoruz. Dört ya da tek kişilik odalarda konaklayabilir, yurt içindeki çamaşırhane ve mutfağı istediğiniz zaman kullanabilirsin. Yurtta 416 öğrencimiz konaklayabiliyor.Yurt kullanımı:

  • yararlanabilecek.
  • Dört kişilik odada kişi başı yıllık konaklama ücreti KDV dâhil 16.700 TL,
  • Tek kişilik oda yıllık konaklama ücreti KDV dâhil 22.000 TL
  • Depozito ücreti 1.500 TL
  • Yurt ücretlerinde peşin, tek seferde ya da kredi kartına taksitli ödeme seçenekleri bulunuyor.

Yurt ile ilgili ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsin.

Öğrenci Kulüplerinde yer almak, sadece öğrenim yaşamında aktif ve sosyal bir kişi sıfatına sahip olmayı değil, ayrıca meslek hayatına atıldığınızda, siz öğrencilerimize iş yaşantınızdaki duruş ve pozisyonunuzda artılar kazandırmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri her Akademik Yılın ilk 4 haftalık sürecinde kurulabilmektedir.

Yeni bir öğrenci kulübü kurabilmek için, Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne, kulüple ilgili amaç, açıklama ve talepleri içeren dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Kulüp başvuru dilekçesi onaylandıktan sonra gerekli formlar doldurularak kulüp, o Akademik Yıl içerisinde resmi olarak kurulmuş olur.

İEÜ Öğrenci Kulüpleriyle ilgili detaylı bilgiye; İEÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi' nden ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki topluluk ve kulüpler faaliyet göstermektedir;

Motor Sporları Kulübü, Almanca Kulübü, Alt Kültür Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Cut Paper Tasarım Kulübü, Çeviri Kulübü, Çevre,Ekonomi ve Teknoloji Kulübü, Çin Kültürü Kulübü, Dağcılık ve Trekking Kulübü, Dış Ticaret Kulübü, Ebru Kulübü, ECOGENESİS (Genetik ve Biyomühendislik Kulübü), Eko-IEEE Kulübü (Institute of Electrical and Electronics Engineers), Ekonomi 1903-Beşiktaş Kulübü, Ekonomi Kulübü, Ekonomili Aslanlar, Endüstri Sistemleri Kulübü, ESN İUE (Erasmus Student Network) Club, Eşit Platform Kulübü, Factory of Bussiness Club, Fotoğraf Kulübü, Fransızca Kulübü, Futbol Kulübü, Gıda Mühendisliği Kulübü, Halk Dansları Kulübü, Havacılık Kulübü, Hayvanseverler Kulübü, Hukuk Kulübü, İEÜ Rotaract Kulübü, İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü, İşletme Kulübü, Kızılay Kulübü, Kitap Kulübü, Latin Dans Kulübü, Lojistik Kulübü, Matematik Kulübü, Moda ve Stil Kulübü, Modern Dans Kulübü, Mor Kollektif Kulübü, MUN (Model United Nations) Kulübü, Münazara Kulübü, Müzisyenler Kulübü, Oyun Geliştirme Takımı Kulübü, Psikoloji Kulübü, Radyo Kulübü, Reklamcılık Kulübü, Ritim Kulübü, Sağlık Kulübü, Sinema ve medya kulübü, Siyaset Platform Kulübü, Sosyoloji Kulübü, Sualtı Kulübü, Think Endüstriyel Tasarım Kulübü, Tıp Öğrencileri Kulübü, Tiyatro Kulübü, Toplum Gönüllüleri Kulübü, Türk Dili ve Tarih Araştırmaları Kulübü, Türk Sanat Müziği Kulübü, (Korosu), Yapı Kulübü (İnşaat), Yazılım Kulübü

Kampüs alanındaki 4 ayrı blokta yer alan binalarda her türlü görsel, işitsel cihazlar ve internet bağlantılarının bulunduğu çeşitli kapasitede derslikler bulunmaktadır. Yine aynı binalarda genel amaçlı Anatomi Laboratuvarı, Baskı Stüdyosu, Bilgisayar Laboratuvarları, CAD Laboratuvarları, CDM Loft, Çocuk Gelişimi Uygulama Salonu, Dijital Sinyal İşleme Laboratuvarı, DMaker Lab Maket Yapım Stüdyosu, Elektronik Laboratuvarı, Enstrümental Laboratuvar, Film Platosu, Fizik Laboratuvarı, Fotoğraf Stüdyosu, Genç Yaratıcı İletişim Ajansı, Genel Elektronik Laboratuvarı, Geoteknik Laboratuvarı, Grafik Tasarım Laboratuvarı, Haber Merkezi, Hidromekanik Laboratuvarı, Islak Multidisipliner Laboratuvarı (W MDL), Kalıp ve Dikiş Atölyesi, Kimya Laboratuvarı, Klinik Beceriler ve Simülasyon Laboratuvarı, Kontrol Laboratuvarı, Kuru Multidisipliner Laboratuvarı (D MDL), MAC Laboratuvarları, Makina İmalat Laboratuvarı, Mesleksel Beceriler ve Simülasyon Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Ekim Laboratuvarı, Mikroişlemci Laboratuvarı, Mikroskopi Salonu, Moda Tasarım Stüdyosu, Network, İletişim ve Yazılım Geliştirme Laboratuvarı, Optisyenlik Laboratuvarı, Otomasyon ve İş Etüdü Laboratuvarı, Örnek Hazırlama Laboratuvarı, PACTS (Preparatory Activity Center for Teachers and Students), Psikoloji Laboratuvarı (Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı), Radyo Stüdyoları, Resim Atölyesi, Robotik ve Hızlı Prototipleme Laboratuvarı, Ses Tasarım Stüdyosu, Silent Study Kişisel Erişim Merkezi, Simultane Tercüme Laboratuvarı, Simülasyon Laboratuvarı – I, Simülasyon Laboratuvarı – II, Sinema Salonu, Smart Class (Akıllı Sınıf), Sümerbank Desen Arşivi, Tasarım Stüdyoları, Tıbbi Görüntüleme Uygulama Odası, TV Stüdyosu, Uzay ve Havacılık Laboratuvarı, Video-Audio G Kişisel Erişim Merkezi, VLSI Laboratuvarı, Web ve Oyun Laboratuvarı, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Yapı Mekaniği Laboratuvarı olarak kullanımda olan çeşitli atölye ve laboratuvarlar mevcuttur.

Kampüs alanı içinde çeşitli aktivitelerin yapılabileceği spor alanları, dans salonları ve basketbol sahaları vardır. Ayrıca Firuz Catering’e ait yemekhane ve kafeteryalar bulunmaktadır. Yurt binası da kampüs içindedir. Yine bu alanda, öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılayabileceği alan bulunmaktadır. Ana binamızda Bio-Derm Güzellik Merkezi hizmet vermektedir

Var olan binalardaki diğer alanlar; çeşitli kapasitede konferans salonları, okuma salonu ve kütüphane, mutfak, revir, kantinler ve yurt olarak listelenebilir.

Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve duyurulur.

Akademik takvime buradan ulaşılabilir.

Ailesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesi bulunan tüm öğrencilerimiz, 25 yaşını doldurana kadar, sosyal güvenlik kurumuna bağlı tüm sağlık kuruluşlarından doğrudan sağlık hizmeti alabilirler. Güvencesi bulunmayan öğrencilerimizin aynı kuruma başvurarak sigortalanmaları ya da özel sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Göç İdaresi Başkanlığından alacakları evraklar ile SGK’na başvurarark sağlık sigortalarını yaptırdıkları takdirde sosyal güvenlik kurumuna bağlı tüm sağlık kuruluşlarından doğrudan sağlık hizmeti alabilirler.

Türkiye genelinde tıp fakültelerinde kontenjan açığı sık karşılaşılan bir durum değildir.

ÖSYS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamamaktadır. Ek kontenjan ile kayıt yaptırabilmek için ÖSYS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan programları, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilmektedir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programlara ise ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih listesinde yer verebilmektedir.

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mevzuat bilgi sistemi" burada yer almaktadır.

Üniversitemize özgü mevzuata ise buradan ulaşabilirsiniz.

e-MED (electronic medicine, elektronik tıp), öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde kullanacakları elektronik öğrenme platformudur. Bu platform öğrencilerin telefon, tablet ya da kişisel bilgisayarlarıyla ders materyallerine ulaşmalarını, kitap okumalarını, ödev ve sınavlarını yapmalarını mümkün kılacaktır. Öğrencilerin kendilerine özgü kullanıcı adı ve şifre ile erişebilecekleri e-MED başta e-kitap, resim, ses dosyası, video ve üç boyutlu çizimler olmak üzere çok çeşitli elektronik materyali öğrencilerimizin hizmetine sunmaktadır.

e-MED, Blackboard öğrenme yönetim sisteminin üzerine inşa edilmiştir ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Akıllı Kampüs konseptinin bir uzantısıdır.

Öğrencilerimiz internet erişiminin olduğu heryerde ve 7/24 bağlanabilecekleri bu platform aracılığıyla geçmiş eğitsel etkinlikleri tekrar edebilirler, gelecek eğitsel etkinliklere ve sınavlara hazırlanabilirler. Ayrıca e-MED, üniversitemizde kullanılan ve Panopto ders kayıt sistemi ile entegre çalışmaktadır ve böylece öğrencilerimiz geçmiş eğtsel etkinliklerin videolarına bu sistem aracılığıyla erişebileceklerdir.